Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 07.11.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Georg Olsen og Jan Erik Tandberg.

Ikke tilstede:
Per Lauvnes og Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Månedsmøte avholdes i lokalet torsdag 30/11. Foredrag: Maritim utdannelse i Norge i dag v/Gunnbjørg Tveiten Engehagen. Meny: Torsk. Pris kr. 250,- inkl. en drikke enhet. Legges ut på hjemmesiden m/påmelding.

Det avholdes ikke måneds møter i desember og januar grunnet tett opp til jul og års- /jubileumsfest 3. februar.

Sekretær lager utkast til plan for 2024 for behandling på neste styremøter.

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er ferdig restaurert og «krybbe» er laget. Vi avventer kapasitet i kommunen for å få ankeret plassert.

Sak nr. 12-22 – Tur 2024
Styret i Hermanos i samarbeid med Carl Jon jobber med en mulig tur m/ledsager i månedsskiftet mai/juni til Bohuslen området.

Sak nr. 15-23 Tilskudd til frivilligheten
Søknad om tilskudd til drift av båtfører gruppen og bredbånd til lokalet er sendt til Fylkeskommunen. Avventer tilbakemelding.

Sak nr. 16-23 – Deltagelse seminar krigsseilere
Thorbjørn Andersen, Dag-Finn Conradsen, Tore Jan Clausen og Leiv P. Olsen deltar på seminar 15 -16. november på Arkivet i regi av Norsk Senter For Krigsseiler Historie. Påmeldings avgift kr. 400,- dekkes av foreningen.

Sak nr. 17-23 – Søknad om stipend/tilskudd
Styret har mottatt søknad om stipend/tilskudd til utdannelse på skoleskipet Sørlandet fra Kari Aamland. Enstemmig vedtak: Avslått.

Sak nr. 18-23 – Regnskap 2023
Carl Jon presenterte status for 2023 regnskapet.

Sak nr. 19-23 – Søknad om medlemskap
Styret har mottatt søknad om medlemskap i foreningen fra Arnt Helleren. Enstemmig vedtak: Søknad godkjennes.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Thorbjørn deltok på seremoni i Oslo i regi av Silent World Foundation/Arkivet vedrørende minne om forliste krigsseilere.

Blindleia Kystlag låner lokalet til et arrangement i desember.

Hermanos og Hornmusikken avholder konsert i E-teateret mandag 13. november kl. 1900.

Neste styremøte er tirsdag 12. desember kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
Sekr.