Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 05.09.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Leiv P. Olsen, Knut Anonsen, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Per Lauvnes og Jan Erik Tandberg.

Tilstede (ikke stemmeberettiget):
Lars Erik Pettersen

Ikke tilstede:
Georg Olsen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:
Månedsmøte avholdes i lokalet torsdag 28/9, meny er fårikål. Informasjon og påmeldings liste blir lagt å på hjemmesiden

Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er ferdig restaurert og «krybbe» er laget. Vi avventer kapasitet i kommunen for å få ankeret plassert.

Sak nr. 09-23 – Arrangement E-teateret oktober 2023
Sammen med museet og historielaget vil foreningen delta på et arrangement i E-teateret. Arrangementet vil bli annonsert.

Sak nr. 10-23 – Hjertestarter
Styret har mottatt en henvendelse fra museet vedrørende en forespørsel fra Røde Kors om å være med på anskaffelse av hjertestartere på huset. Et enstemmig styre vedtok ikke å delta på dette.

Sak nr. 11-23 – Nøkler til huset
Thorbjørn sørger for en ordning for nøkler tilgjengelig tirsdager når Hermanos øver. Han vil også sjekke nærmere hvem som har nøkler for eventuell omdisponering.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Arild Vindi var invitert til møtet for å orientere fra styremøte 31/8 i Hermanos. Referat fra møtet ble delt ut. Styret støtter Hermanos arbeid med planer for aktiviteter i jubileumsåret 2024 (30 år), det er bestemt at en jubileumsfest kombineres med den tradisjonelle årsfesten.

Nils B. Sørbotten var invitert for å orientere om båtførerkurs. Møte med kommunen er avholdt, det er håp om at de vil støtte med utgifter til examen når kurs starter opp igjen til våren. Han vil søke Gjensidige stiftelsen om bidrag til driften av kurset.

Thorbjørn refererte fra møte i Oslo Sjømannsforening som bl.a. dreide seg om en ny krigsfilm.

Han orienterte også om samtale med Shantykoret i Kristiansand om arrangement i Lillesand. Styret vedtok at han ber dem eventuelt ta det opp direkte med Hermanos.

Kulturaften arrangeres fredag 20. oktober, skjenkeløyve er søkt om.

Neste styremøte er tirsdag 3. oktober kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
Sekr.