Fra årsmøte i Lillesand Sjømannsforening 24.02.2023 kl. 19.00

Møtested:
Foreningens lokaler

Medlemmer med egen e-postadresse har fått innkalling til og påminnelse om årsmøtet, samt opplysninger om påmelding på foreningens hjemmeside. Innkallingen har vært kunngjort i Lillesandsposten og sakslista utlagt i foreningens lokale fra medium februar måned. Den var tilgjengelig for samtlige møtedeltakere før oppstart av møtet.

Til dagsorden:
Leder i LSF innledet med å ønske hjertelig velkommen. Han ga deretter ordet til Carl Jon Hansen for den videre møte ledelse.

Følgende saker ble tatt opp til behandling med påfølgende vedtak:

Sak nr. 1 – Konstituering
1.1 Valg av møteleder
Carl Jon Hansen ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referent
Knut Anonsen ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av stemmeberettigede
Det ble opptelt 33 stemmeberettigede medlemmer.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader fremkom.

1.5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen
Jan Roar Solås og Arild Vindi ble valgt til å undertegne protokollen.

Sak nr. 2 – Årsrapport 2022
Det vises til fremlagt årsrapport fra styret i Lillesand Sjømannsforening, samt rapportene fra våre 3 underavdelinger.

Foreningens sekretær, Knut Anonsen, leste hovedrapporten. Likeså ble rapporten fra Båtførergruppa referert. Begge rapportene fikk applaus.

Vedtak:
Årsrapportene for 2022 ble enstemmig godkjent med følgende merknader til hoved rapporten.

1: I juni fikk Thorbjørn S. Andersen HM Kongens fortjenestemedalje for sin ide og sitt arbeid med å dokumentere sjøfolk og da særlig krigsseilerne med påfølgende invitasjon og audiens på slottet.

2: Trygve Henry Thygesen seilte på norske skip som 2. maskinist sommeren 1940. Senere tjeneste i den engelske marine til mars 1942, deretter ansatt ved Thornycroft verkstedet i Southampton.

3: Nils B. Sørensen ble takket for sin innsats med kaffe etc. til de daglige møtene i foreningen.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2022
Det vises til følgende fremlagte dokumenter:
a) Totalregnskap
b) Regnskap – avdeling LSF
c) Regnskap – avdeling Hermanos
d) Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
e) Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
f) Balanseregnskap
i) Revisjonsberetning datert 31.01.2023 fra Christian Arentz-Grastvedt

Saken har vært gjenstand for behandling i styremøte i 2 omganger, siste gang 14.02.23 under sak nr. 04-22.

Kasserer Carl Jon Hansen foretok en grundig gjennomgang av totalregnskapet, revidert og funnet i orden av revisor 31.01.23. Videre orienterte han litt om regnskapene til foreningens underavdelinger.

Styret foreslår:
Lillesand Sjømannsforenings årsregnskap for 2022 godkjennes.

Vedtak:
Årsregnskapet for 2022 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 4 – Årskontingent 2024
Årskontingenten for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent.

Da medlemskontingent for 2024 skal være innbetalt før neste årsmøte, må derfor kontingenten bestemmes av årsmøtet i 2023.

Saken er behandlet i styremøte 14.02.23.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2024.

Vedtak:
Kontingent på kr. 400,- for foreningsåret 2024 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 5 – Komite til 150 års jubileet i 2025
Årsmøtet ga det kommende styre fullmakt til å utnevne en komite som gis i oppgave å arbeide med forslag til markering(er) av foreningens 150 års jubileum i 2025.

Sak nr. 6 – Valg – tillitsverv 2023 og 2024
Disse er på valg for en 2 årsperiode, unntatt leder som er på valg hvert år.

Styret:
Thorbjørn S. Andersen (leder)
Knut Anonsen (sekretær)
Leiv Per Olsen (styremedlem)
Øystein Børresen (styremedlem)
Georg Olsen (styremedlem)
Lars Erik Pettersen (1. varamann)
Jan Erik Tandberg (2. varamann)

Under årsmøtet refererte Nils B. Sørensen valgkomiteens forslag på valg av kandidater til styret, jfr. eget vedlegg til sakslisten. Samtlige foreslåtte kandidater er kontaktet og er positive til å stille til valg for en ny periode.

Møteleder overtok og startet valgprosessen som resulterte i følgende vedtak:

Leder
Thorbjørn S. Andersen

Sekretær
Knut Anonsen

Styremedlem
Georg Olsen

Styremedlem
Leiv Per Olsen – til 2024

Styremedlem
Øystein Børresen

  1. Varamann
    Jan Erik Tandberg – til 2025

  1. Varamann
    Lars Erik Pettersen – til 2024

Valgkomiteen:
Nils B. Sørbotten, John Olsen og Erik Larsen ble på årsmøtet i 2022 valgt til 2024.

**************

Styret for 2023 i Lillesand Sjømannsforening får etter dette følgende sammensetning:
Thorbjørn S. Andersen, leder
Per Lauvnes, nestleder
Knut Anonsen, sekretær
Carl Jon Hansen, kasserer
Georg Olsen, styremedlem
Leiv Per Olsen, styremedlem
Øystein Børresen, styremedlem
Jan Erik Tandberg, 1. varamedlem til styret
Lars Erik Pettersen, 2. varamedlem til styret
Christian Arentz-Grastvedt, revisor

***************

Eventuelt
Møtet hevet kl. 1955

Knut Anonsen
sekretær

Protokollen er gjennomlest og godkjent 28.02.2023
Signert av Jan Roar Solås og Arild Vindi.