Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 11.01.2023 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Carl Jon Hansen, Knut Anonsen, Leiv P. Olsen, Georg Olsen, Per Lauvnes og Øystein Børresen.

Tilstede (ikke stemmeberettiged): Jan Erik Tandberg

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Ny plan er utarbeidet for 2023. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Det blir ikke avholdt medlems møter i januar og februar grunnet nær opp til årsfest (4/2) og årsmøte (24/2).

Årsfest arrangeres lørdag 4. februar, 2023 kl. 1800 på Meta Hansens Huset. Påmelding fortrinnsvis på hjemmesiden (eller på liste utlagt i foreningen) og betaling (kr. 300,- pr. kuvert) til konto 2850.21.30171 innen 20. januar. Merk med navn på deltager(e) og Årsfest 2023.

Årsmøtet blir fredag 24. februar, 2023 kl. 1900 i foreningens lokaler. Meny: torsk, pris kr. 250,- inkludert en drikke enhet. Nærmere informasjon blir sendt til medlemmene og lagt ut på hjemmesiden.

Styret vil be om årsmøtets godkjennelse til å utpeke en komite med ansvar for å arbeide med 150 års jubileet i 2025.


Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Ankeret er hentet og plassert hos kommunen for lagring inntil plassering utenfor huset til våren.


Sak nr. 12-22 – Regning fra Risdal Touring
Styret har så langt ikke mottatt nødvendig dokumentasjon fra Risdal vedrørende regning for kostnader knyttet til ekstra overnatting på returen fra Normandie. Carl Jon følger opp med Risdal.


Sak nr. 16-22 – Tur 2023
Styret vedtok videre å vurdere en eventuell tur for foreningen i 2023.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Formannen har sendt brev til kommunen om fritak for leie av lokalet i Tollboden, svar ikke mottatt, formannen purrer.

Innslag i LP fra turen til Normandie ble behørig applaudert. Dette vil bli arkivert og lagt ut på hjemmesiden.

Styret har mottatt e-post fra «Karis Jul» med stor takk for bidraget og støtten.

Carl Jon og Thorbjørn samarbeider om å sende søknad til Lillesands Sparebank om midler til våre prosjekter/aktiviteter.

Vi har et stort lager av Hermanos CD, disse vil vi dele ut ved forskjellige arrangementer (Bacalao,konserter etc.)

Leverandøren av datasystemet for vår hjemmeside har informert oss om en omfattende oppdatering av systemet. Styret vedtok å gi oppdrag til Sveip å ta seg av dette på styrets vegne.

Neste styremøte er tirsdag 14. februar kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
sekr.