Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 14.06.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettigede):
Thorbjørn S. Andersen, Per Lauvnes, Carl Jon Hansen, Georg Olsen, Øystein Børresen, Knut Anonsen og Leiv P. Olsen.

Tilstede (ikke stemmeberettigede):
Jan Erik Tandberg

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.


Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Så langt er 56 påmeldt til turen til Normandie 28/9 – 6/10, listen følger vedlagt og vil bli lagt ut på hjemmesiden og i lokalet.
Påmelding skjer til Risdal Touring, fristen er 20/6. Vi minner alle som skal være med å sjekke at de har gyldig pass/reise ID kort. Styret vedtok enstemmig å «sponse» turen for Tor Flaa og Dag Ellefsen (totalt kr. 12.000,-).


Sak nr. 04-22 – Aktivitetsplan
Det er utarbeidet en aktivitetsplan for 2022 som vil bli fulgt opp av styret gjennom året. Følgende ble gjennomgått på styremøtet:

Hermanos skal ha konsert på Fullriggeren Sørlandet mandag 27/6 kl. 1900, se nærmere informasjon i programmet for Daene.

Arild Vindi orienterte om eventuelt lån av «gamle» Øya og Havørn fra Verven Kystlag. Det viser seg at det ikke er en reell mulighet i henhold til gjeldende regelverk.

Thorbjørn sender søknad om bidrag fra Rederiforbundet, frist 1/9.


Sak nr. 05-22 – Strømstøtteordning fra kommunen
Carl Jon sjekker om det er mulighet for ytterligere støtte fra kommunen.


Sak nr. 11-22 – Patentanker fra Sjøtransport
Kommunen har gitt tillatelse til at Patentankeret plasseres utenfor museumsbygget. Ankeret og kjetting vil bli sandblåst og lakkert hos Nymo Industrier i Grimstad. Per vil sjekke om mulighet for å få en helle til å plassere ankeret på. Styret mottok en henvendelse fra fire medlemmer om alternativ plassering av ankeret (på gresset mellom de to hoveddørene til bygget). Styret vedtok enstemmig å beholde den opprinnelige plasseringen i hjørnet til høyre for inngangen vår.


Sak nr. 12-22 – Søknad om medlemskap
Styret har mottatt søknad om medlemskap fra Guttorm Vennesland (tidligere medlem i foreningen). Søknaden ble enstemmig godkjent.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Per tok styret gjennom utkast til arbeidsplan for Bacalao arrangementet lørdag 2. juli. Planen følger vedlagt og vil bli lagt ut i lokalet. Medlemmer som IKKE står nevnt med oppgaver i planen men som har lyst og anledning til å bidra, kan henvende seg til Per Lauvnes, tlf. 488 44 824.

Neste styremøte er tirsdag 6. september kl. 1200.
Møtet hevet kl. 13.30

Knut Anonsen
sekr.