Fra årsmøte i Lillesand Sjømannsforening 25.02.2022 kl. 19.00

Møtested: Horisonten

Medlemmer med egen e-postadresse har fått både innkalling og påminnelse om årsmøtet, samt opplysninger om påmelding på foreningens hjemmeside. Innkallingen har vært kunngjort i Lillesandsposten og sakslista utlagt i foreningens lokale fra medium februar måned. Den var tilgjengelig for samtlige møtedeltakere før oppstart av møtet.

Til dagsorden:
Leder i LSF innledet med å ønske hjertelig velkommen. Han ga deretter en kort sikkerhets orientering.

Følgende saker ble tatt opp til behandling med påfølgende vedtak:


Sak nr. 1 – Konstituering
1.1
Valg av møteleder
Carl Jon Hansen ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referent
Knut Anonsen ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av stemmeberettigede
Det ble opptelt 37 stemmeberettigede medlemmer.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader fremkom.

1.5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen
Helge Omdal og Nils H. Skalle ble valgt til å undertegne protokollen.

Erik Larsen og Arild Vindi ble oppnevnt til tellekorps dersom det ble behov for skriftlige voteringer.


Sak nr. 2 – Årsrapport 2021
Det vises til fremlagt årsrapport fra styret i Lillesand Sjømannsforening, samt rapportene fra våre 3 underavdelinger.

Foreningens leder, Jan Roar Solås, leste hovedrapporten. Likeså ble rapportene fra Båtførergruppa, Hermanos og Sjøhistorie/krigsseiler referert. Alle rapportene fikk applaus.

Vedtak:
Årsrapportene for 2021 ble enstemmig godkjent.


Sak nr. 3 – Årsregnskap 2021
Det vises til følgende fremlagte dokumenter:
a) Totalregnskap
b) Regnskap – avdeling LSF
c) Regnskap – avdeling Hermanos
d) Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
e) Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
f) Balanseregnskap
i) Revisjonsberetning datert 25.01.22 fra Christian Arentz-Grastvedt

Saken har vært gjenstand for behandling i styremøte i 2 omganger, siste gang 01.02.22 under sak nr. 04/11-21.

Kasserer Carl Jon Hansen foretok en grundig gjennomgang av totalregnskapet, revidert og funnet i orden av revisor 25.01.22. Videre orienterte han litt om regnskapene til foreningens underavdelinger.

Styret foreslår:
Lillesand Sjømannsforenings årsregnskap for 2021 godkjennes.

Vedtak:
Årsregnskapet for 2021 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.


Sak nr. 4 – Årskontingent 2023
Årskontingenten for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent.

Da medlemskontingent for 2023 skal være innbetalt før neste årsmøte, må derfor kontingenten bestemmes av årsmøtet i 2022.

Saken er behandlet i styremøte 15.02.22.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2023.

Vedtak:
Kontingent på kr. 400,- for foreningsåret 2023 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.


Sak nr. 5 – Statutter for utmerkelser i LSF
Carl Jon Hansen viste til foreningens lov §3 pkt. 7 og orienterte årsmøtet om at styret har utarbeidet statutter for utmerkelser i LSF (ref. sak 03/10-21 fra styremøte protokoller). Årsmøtet ga sin tilslutning til at statuttene overføres til kommende styrer for videre oppfølging.


Sak nr. 6 – Valg – tillitsverv 2022 og 2023
Disse er på
valg for en 2 årsperiode unntatt leder som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (leder)
Tore Jan Clausen (nestleder)
Carl Jon Hansen (kasserer)
Christian Arentz-Grastvedt (revisor)

Under årsmøtet refererte Dag-Finn Conradsen valgkomiteens forslag på valg av kandidater til styret, jfr. eget vedlegg til sakslisten. Samtlige foreslåtte kandidater er kontaktet og er positive til å stille til valg for en ny periode.

Møteleder overtok og startet valgprosessen som resulterte i følgende vedtak:

Leder
Thorbjørn S. Andersen ble valgt med 34 stemmer etter at det ble bedt om skriftlig avstemming. 3 stemmesedler var blanke. Han overtar etter Jan Roar Solås.

Nestleder
Per Lauvnes ble enstemmig valgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. Han overtar etter Tore Jan Clausen.

Kasserer
Carl Jon Hansen ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Revisor
Christian Arentz-Grastvedt ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen:
På valg:
Jan Hillestad
Dag–Finn Conradsen
Rolv Arne Ellingsen

Etter fullmakt fra styret fremsatte leder, Jan Roar Solås, følgende forslag:

Jan Hillestad har bedt om å bli fristilt, som nytt medlem foreslo han Nils B. Sørbotten.

Som nye medlemmer etter Conradsen og Ellingsen innstilles John Olsen og Erik Larsen.

Vedtak:
Nils B. Sørbotten, Erik Larsen og John Olsen ble enstemmig valgt ved akklamasjon som medlem av valgkomiteen.

**************

Styret for 2022 i Lillesand Sjømannsforening får etter dette følgende sammensetning:
Thorbjørn S. Andersen, leder
Per Lauvnes, nestleder
Knut Anonsen, sekretær
Carl Jon Hansen, kasserer
Leiv Per Olsen, styremedlem
Øystein Børresen, styremedlem
Georg Olsen, styremedlem
Lars Erik Pettersen, 1. varamedlem til styret
Jan Erik Tandberg, 2. varamedlem til styret
Christian Arentz-Grastvedt, revisor

***************

Eventuelt
Avtroppende leder Jan Roar Solås tok ordet og gratulerte nyvalgt leder Thorbjørn S. Andersen og overleverte ham nøkler til foreningens lokaler samt foreningens klubbe,

Deretter takket han Nils B. Sørbotten for hans innsats med båtføreropplæring og overrakte ham blomster og en flaske vin.

Videre takket han avtroppende medlemmer av valgkomiteen med en flaske vin til hver.

Til slutt takket han spesielt avtroppende nestleder, Tore Jan Clausen, for hans uvurderlige støtte og innsats og overrakte ham blomster og en flaske vin.

På styrets vegne tok Carl Jon Hansen ordet og takket avtroppende leder for hans uvurderlige innsats gjennom seks år som foreningens leder. Jan Roar Solås ble så tildelt LSF sin sølvknop til applaus, og han takket rørt for tildelingen.

Nyvalgt leder Thorbjørn S. Andersen avsluttet årsmøtet ved å takke for tilliten samt takke avtroppende leder, nestleder og resten av styret for vel gjennomført arbeid.

Møtet hevet kl. 2020

Knut Anonsen
Sekretær

Protokollen er gjennomlest og godkjent 01.03.2022.

Papirversjonen er signert av Helge Omdal og Nils H. Skalle.