Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 01.02.2022 kl. 12.00

Tilstede (og stemmeberettige):
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen og Knut Anonsen.

Jan Erik Tandberg (ikke stemmeberettiget)

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

 

Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
Styret avventer nærmere informasjon fra tur operatøren vedrørende detaljer om tur programmet (planlagt avreisedag er 27/9).

 

Sak nr. 03/10-21 – Kriterier/vedtekter for utmerkelser
Carl Jon presenterte oppdaterte statutter som ble tiltrådd av styret. Vedtak: Forslaget vil bli overført til nytt styre for videre oppfølging. Vedtaket vil bli orientert om på årsmøtet den 25/2.

 

Sak nr. 04/11-21 – Forberedelser til Årsmøtet
Alle årsrapporter, regnskap og revisors beretning ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens innstilling forelå til møtet og ble tatt til etterretning.
Disse dokumentene vil bli sendt medlemmene i egen e-post. Årsmøte dato og sted (Horisonten, fredag 25/2 kl. 1900) er kunngjort i tidligere møte protokoller samt i annonse i LP fredag 28/1. Frist for innsending av saker til årsmøtet er 11/2 til formannen, Jan Roar Solås.

Styret vil på et møte 15/2 sluttføre årsmøte dokumentasjonen og sørge for at disse publiseres via e-post og lagt ut i våre lokaler.

 

Sak nr. 01-22 – Vaskehjelp
Nåværende vaskehjelp har varslet styret om at de avslutter sitt engasjement 28/2-22. Nytt styre må følge opp saken med engasjement av ny vaskehjelp.

Jan Roar vil utarbeide en enkel instruks til bruk for vaskehjelpen.

 

Sak nr. 02-22 – Mannskap til Badebåden
Styret har mottatt forespørsel fra kulturkonsulent Bjørnar Heldal om vi kan undersøke om det er interesse blant våre medlemmer om å tiltre som kaptein på båten denne sommeren. Det gjør vi ved å legge ved e-posten fra B. Heldal og ber eventuelt interesserte å ta kontakt med ham direkte.

 

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Eksemplarer av boken «Vi gikk om bord» er tilgjengelig for salg i våre lokaler til medlemspris kr. 250,-.

Neste møte er tirsdag 15. februar kl. 1200 for å avslutte årsmøte forberedelsene. Neste styremøte etter det er tirsdag 1. mars kl. 1200.

 

Møtet hevet kl. 13.55

Knut Anonsen
sekr.