Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 07.12.2021 kl. 12.00

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Jan Erik Tandberg og Knut Anonsen (delvis).

Ikke tilstede:
Lars Erik Pettersen

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til innkallingen, sakslisten eller protokollen fra forrige møte.

Sak nr. 03/05-21 – Fremdrift Castor II
Prosjektet er ferdigstilt.


Sak nr. 01/10-21 – Restaurering av modeller
Arbeidet er godt i gang og følges videre opp av Jan Roar og Tore Jan..


Sak nr. 02/10-21 – Tur for LSF i 2022
1: Styret fattet enstemmig vedtak for medlemstur til Normandie høsten 2022 med avreise fra Lillesand 27. september. Turen arrangeres av Risdal Touring AS som beskrevet i fremlagt turforslag.

2: Det ble vedtatt ens pris pr. deltaker som gjelder for medlem av LSF og ledsager. Eventuelt andre inviterte deltagere betaler ordinær pris.

3: Styret vedtok en egenandel pr. deltager (gjelder medlem og ledsager) på kr. 6.000,-.

Dokument: Vedtak tur 2022 LSF.pdf

 

Sak nr. 03/10-21 – Kriterier/vedtekter for utmerkelser
Carl Jon presenterte utkast til «Statutter for utmerkelser i Lillesand Sjømannsforening». Etter en gjennomgang vedtok styret enstemmig følgende: Styret ber Årsmøtet 2022 om å bli gitt fullmakt til utarbeidelse, godkjenning og endring(er) av statuttene.


Sak nr. 04/11-21 – Forberedelser til Årsmøtet
Styret drøftet og igangsatte prosessen for gjennomføring av Årsmøtet 2022 den 25. februar.


Sak nr. 05/11-21 – Søknad om medlemskap
Styret godkjente søknad om medlemskap fra Egil Ronny Søhagen og Kurt Wærholm


Sak nr. 01/12-21 – Kuvertpris årsfesten
Styret vedtok enstemmig kuvert pris kr. 300,- på årsfesten den 22. januar.


Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Neste møte er tirsdag 4. januar kl. 1200.


Møtet hevet kl. 14.30

Knut Anonsen
sekr.