Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 08.06.2021 kl. 12.00

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Georg Olsen, Tore Jan Clausen, Lars Erik Pettersen og Knut Anonsen.

Forfall:
Jan Erik Tandberg

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til sakslisten. Sekretær bekreftet at kommentar fra Leiv P. Olsen til forrige protokoll er korrigert.

Sak nr. 02/05-21 – Lån og bruk av foreningens båt
S. D. Salvesen har meddelt formannen at hennes forespørsel om lån av foreningens båt ikke lenger er aktuelt. Vedrørende D. Conradsens forespørsel, se nedenfor.

På vegne av båtførergruppen presenterte Tore J. Clausen gruppens forslag til regler for lån og bruk av foreningens båt. Styret godkjente enstemmig forslaget med en kommentar: Det bør fremgå av reglene at det er null toleranse for inntak av alkohol for båtfører. Det gjenstår litt arbeid med å sluttføre dokumenter etc, men båten er tilgjengelig for lån til foreningens medlemmer fra 15. juni. Interesserte må henvende seg til en av gruppens medlemmer (Tore J. Clausen – 971 30 150, Lars E. Pettersen – 924 07 933, Nils B. Sørbotten – 992 28 195) for videre informasjon og praktiske detaljer for lån av båten.

Sak nr. 03/05-21 – Fremdrift Castor II
Tore Jan Clausen informerte om at Agder Fylkeskommune v/ Rolf Einar Huus, avd. for kulturminnevern, har gitt grønt lys for omsøkte endringer av åpningen inn til Castor II. Tore J. Clausen og Rolf A. Ellingsen følger prosjektet opp.

Sak nr. 04/06-21 – Backup for Badebåden.
Foreningen har mottatt forespørsel fra Johannes Vallesverd vedrørende leie av vår båt som «back up» båt for et prosjekt «Badebåden» i tre uker i juli i sommer. Etter en kort diskusjon vedtok styret å takke nei til forespørselen med grunnlag i konsekvenser for forsikring og kostnader. Formannen gir Vallesverd tilsvar.

Sak nr. 05/06-21 – Oppgradering av web mail abonnement
Sekretæren har rettet forespørsel til leverandøren om eventuell oppgradering av vårt web mail abonnement. Basert på svaret vi fikk er styret enig om å videreføre systemet vårt slik det er i dag.

Imidlertid ønsker styret å endre vår kontakt e-post adresse hos Sjøhistorie. Tore J. Clausen ser på muligheter og kontakter Arkivet for nødvendig endring. Grunnen til dette er å unngå å motta så mange e-poster til foreningen som kun omhandler Sjøhistorie.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Formannen kunne meddele at han har inngått avtale med Hotell Norge om avvikling av kombinert årsmøtemiddag og månedsmøte torsdag 30. september. Det tas forbehold at smittevern situasjonen på det tidspunkt tillater et slikt arrangement. Møtet vil bli annonsert som vanlig på foreningens hjemmesider og i våre lokaler i god tid før møtet.

Neste møte er tirsdag 7.8. september kl. 1200.
Møtet hevet kl. 12.55

Knut Anonsen
sekr.