Fra styremøte i Lillesand Sjømannsforening 11.05.2021 kl. 12.00

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Georg Olsen og Knut Anonsen.

Forfall:
Tore Jan Clausen, Lars Erik Pettersen og Jan Erik Tandberg

Formannen åpnet med å ønske velkommen, det fremkom ingen kommentarer til sakslisten.

Sak nr. 01/05-21 – Konstituering
Det nye styret ble konstituert i samsvar med valget på årsmøtet den 4. mai, 2021.

Sak nr. 02/05-21 – Lån og bruk av foreningens båt
Foreningen har mottatt e-poster vedrørende saken fra Dag-Finn Conradsen, Sissel Dybwad Salvesen, samt et forslag om regler for dette fra Lars Erik Pettersen. Jan Roar foreslo at Tore Jan Clausen og Georg Olsen ser nærmere på disse henvendelsen til neste styremøte, også i lys av forsikringsavtalen vi har for båten og tidligere regler som er laget i 2009. Forespørslene fra Conradsen og Salvesen behandles deretter.

Sak nr. 03/05-21 – Fremdrift Castor II
Tore Jan Clausen og Rolv Arne Ellingsen jobber med plassering og innplassering/montering av vindu.

Sak Eventuelt (fast sak hvert styremøte)
Magne Haugen var invitert til møtet i forbindelse med «avdukingen» av Minebøssa den 8. mai. Styret vedtok enstemmig å inngå spleiselag for kostnadene ved restaureringen og bevilge
kr. 17.000,- til kommunen. Kommunen sender faktura.

Knut sjekker ut eventuelle kostnader for «proft» abonnement på vår WebMail.

Enstemmig vedtak om å sende styreprotokollen til alle medlemmer via e-post, i tillegg til å legge den ut på hjemmesiden og i foreningens lokaler.
Neste møte er tirsdag 8. juni kl. 1200.

Møtet hevet kl. 13.45

Knut Anonsen
sekr.