fra årsmøte i Lillesand Sjømannsforening 04.05.2021 kl. 19.00

Møtested:
E-teateret (Lillesand kino)

Medlemmer med egen e-postadresse har fått både innkalling og påminnelse om årsmøtet, samt opplysninger om påmelding på foreningens hjemmeside eller på oppgitt telefonnummer. Innkallingen har vært kunngjort i Lillesandsposten og sakslista utlagt i foreningens lokale fra ultimo mars måned. Den ble delt ut til samtlige møtedeltakere før oppstart av møtet.

Til dagsorden:
Lederen i LSF innledet med å ønske velkommen. Han ga deretter en kort orientering om foreningens virksomhet og dagens møteprogram.

Følgende saker ble tatt opp til behandling med påfølgende vedtak:

Sak nr. 1 – Konstituering
1.1
Valg av møteleder
Carl Jon Hansen ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referent
Tor M. Bakke ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av stemmeberettigede
Det ble opptelt 29 stemmeberettigede medlemmer.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader fremkom.

1.5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen
Hans Eide og Dag Folkvord ble valgt til å undertegne protokollen.

Forøvrig ble Arve Danielsen og Erik Larsen oppnevnt til tellekorpset dersom det blir behov for skriftlige voteringer.

Sak nr. 2 – Årsrapport 2020
Det vises til fremlagt årsrapport fra styret i Lillesand Sjømannsforening, samt rapportene fra våre 3 underavdelinger.

Under årsmøtet leste leder, Jan Roar Solås, hovedrapporten. Likeså rapporten fra Båtførergruppa og Hermanos, mens rapporten fra Sjøhistorie/krigsseiler-registrering ble supplert med flere opplysninger fra Tore Jan Clausen. Alle rapportene fikk applaus.

Vedtak:
Årsrapportene for 2020 ble enstemmig godkjent.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2020
Det vises til følgende fremlagte dokumenter:
a) Totalregnskap
b) Regnskap – avdeling LSF
c) Regnskap – avdeling Hermanos
d) Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
e) Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
f) Balanseregnskap
g) Oversikt utgifter – arv H. Kristiansen
h) Oversikt utgifter bil – arv H. Kristiansen
i) Revisjonsberetning datert 15.02.21 fra Christian Arentz-Grastvedt

Saken har vært gjenstand for behandling i styremøte i 2 omganger, siste gang 15.02.21 under sak nr. 3.

Kasserer Carl Jon Hansen foretok en grundig gjennomgang av totalregnskapet, revidert og funnet i orden av revisor 15.02.21. Videre orienterte han litt om regnskapene til foreningens underavdelinger for deretter å gjennomgå balanseregnskapet og utgifter vedrørende arven fra Hans Kristiansen.

Forøvrig fremkom noen få kommentarer og spørsmål om regler for utleie av båt og tilskudd til Karis Jul som ble besvart.

Styret foreslår:
Lillesand Sjømannsforenings årsregnskap for 2020 godkjennes.

Vedtak:
Årsregnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 4 – Årskontingent 2022
Årskontingenten for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent.

Da medlemskontingent for 2022 skal være innbetalt før neste årsmøte, må derfor kontingenten bestemmes av årsmøtet i 2021.

Saken er behandlet i styremøte 15.02.21 under sak nr. 4.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2022.

Vedtak:
Kontingent på kr. 400,- for foreningsåret 2022 ble enstemmig godkjent i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 5 – Valg – tillitsverv 2021 og 2022
Disse er på
valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (leder)
Lars Erik Pettersen (nestleder)
Leiv Per Olsen (styremedlem)
Tor Malvin Bakke (sekretær)
Øystein Børresen (styremedlem)

Varamedlemmer:
Kurt Østerberg
Georg Olsen

Under årsmøtet refererte Dag-Finn Conradsen valgkomiteens forslag på valg av kandidater til styret og fremla kopi av forslaget i 3 eksemplarer på styrebordet. Jfr. eget vedlegg til møteprotokollen. Samtlige foreslåtte kandidater er kontaktet og de er positive til å stille til valg for en ny periode.

Møteleder overtok og startet valgprosessen som resulterte i følgende vedtak:
Leder
Et tidligere skriftlig forslag fra Per Stø ble trukket. Jan Roar Solås ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Styremedlem
Leiv Per Olsen ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Sekretær
Knut Anonsen ble enstemmig valgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. Han overtar etter Tor Malvin Bakke.

Styremedlem
Georg Olsen ble enstemmig valgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. Han overtar etter Tore Jan Clausen.

Styremedlem
Øystein Børresen ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Forøvrig bemerkes:
Det ble ikke foretatt valg av nestleder, da Tore Jan Clausen tiltrer dette vervet etter en intern omrokkering i styret. Han har ett år igjen av sin funksjonstid.

1. varamedlem
Lars Erik Pettersen ble enstemmig valgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. Han overtar etter Kurt Østerberg.

2. varamedlem
Jan Erik Tandberg ble enstemmig valgt ved akklamasjon i samsvar med valgkomiteens innstilling. Han overtar etter Georg Olsen

Valgkomiteen:
På valg:
Jan Hillestad

Merknader:
Jan Roar Solås har kontaktet Hillestad som stiller seg positiv til gjenvalg.

Etter fullmakt fra styret fremsetter leder, Jan Roar Solås, følgende forslag:

Jan Hillestad gjenvelges som medlem i valgkomiteen.

Vedtak:
Jan Hillestad ble enstemmig gjenvalgt ved akklamasjon til medlem av valgkomiteen.

**************

Styret for 2021 i Lillesand Sjømannsforening får etter dette følgende sammensetning:
Jan Roar Solås, leder
Tore Jan Clausen, nestleder
Knut Anonsen, sekretær
Carl Jon Hansen, kasserer
Leiv Per Olsen, styremedlem
Øystein Børresen, styremedlem
Georg Olsen, styremedlem
Lars Erik Pettersen, 1. varamedlem til styret
Jan Erik Tandberg, 2. varamedlem til styret

***************

Lederen orienterte om forestående oppgaver og diverse hindringer som følge av koronapandemien. Det blir ingen 17. mai arrangement og neppe noe av bacalao i bakgården. LSF har bevilget kr. 10.000,- til minebøssa som er renovert med offisiell avdukning 8. mai.Videre skal Hermanos delta medio august i anledning 200 års jubileet for Lillesand ladested. Lederen oppfordret nok en gang medlemmer til å være mere aktive ved å sende inn forslag til styret.

Dag-Finn Conradsen oppfordret til økt deltakelse i foreningen. Behov for nye interesserte medlemmer av yngre årgang.

Nils Sørbotten foreslo at også valgkomiteens dokumenter bør fremlegges sammen med de øvrige saksdokumenter til årsmøtet.

Arne Unander henstilte til styret om at alle referater fra styremøter og årsmøte blir sendt til samtlige medlemmer med e-post adresse.

Leder, Jan Roar Solås, stilte seg positiv til å følge opp forslagene fra de 2 sistnevnte. Til slutt overrakte han blomstbukett pluss en flaske vin til foreningens sekretær, Tor Malvin Bakke, som fratrer etter 11 år i denne jobben.

Møtet hevet kl. 20.10

Tor M. Bakke
sekretær

Protokollen er gjennomlest og godkjent 06.05.2021

Papirversjonen er signert av Hans Eide og Dag Folkvord

Valgstyrets forslag til nytt styre fra 2021-2023

Forslag til nytt styre

Valgt til

 

Jan Roar Solås

Formann

Til 2022

Tore Jan Clausen

Nestleder

Til 2022

Overtar som

Nestleder.

Leiv Per Olsen

Styremedlem

Til 2023

Villig for 2 nye år

Carl Jon Hansen

Kasserer

Til 2022

Villig til 2 nye år.

Knut Anonsen

Sekretær

Til 2023

Overtar etter Tor Malvin Bakke

Georg Olsen

Styremedlem

2023

Overtar etter Tore Jan Clausen

Øystein Børresen

Styremedlem

Til 2023

Kan ta en periode til.

Varamenn

Lars Erik Pettersen

1.Varamann

2023

Bytter til varamann

Jan Erik Tandberg

2.varamann

2023

Christian Arentz–Grastvedt

Revisor

2022

Villig i 2 nye år.

Valgstyre

Rolf Arne Ellingsen

2022

Jan Hillestad

2023

Dag-Finn Conradsen

2022

30/04/21