fra styremøte tirsdag 2. mars 2021

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.05

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/21
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 15.02.21.

Sak nr. 3 – Castor II i Tollboden – etablering av arbeidsgruppe
Ref. sak nr. 6 i styremøte 15.02.21 der fremlagt forslag til kontrakt datert 13.02.21 for leie av rom i Tollboden ble opplest, drøftet og behandlet.

Saken ble drøftet på nytt både mht. innhold i leiekontrakt og arbeidsoppgaver. Behandlingen ble avsluttet med følgende konklusjon:
a) Jan Roar Solås og Leiv Per Olsen tar kontakt med enhetsleder Magne Haugen for å undersøke mulige endringer i kontrakten som blant annet angår bestemmelser om oppsigelse i leieperioden på 3 år og prolongering av kontrakten utover nevnte leieperiode.

b) På vegne av LSF fremmer Tore Jan Clausen skisseutkast til ominnredning av lokalet til Castor II. Videre leder han arbeidet mht. utføring av prosjektet når godkjent plan foreligger. For øvrig står han fritt til å innhente medarbeidere med faglig kompetanse ved behov. Adkomst til rommet bør skje via hoveddøren ved utlevering av nøkkel til denne.

Sak nr. 4 – Årsmøte – alternativt møtelokale?
Annonsert årsmøte ble utsatt på grunn av restriksjoner i sammenheng med koronapandemien. Sammenkomster på Hotel Norge er begrenset oppad til 10 deltakere og derfor uegnet til formålet. Hvordan det skal forholdes mht. den videre fremdrift på saken, ble derfor en aktuell problemstilling.

Jan Roar Solås fremsatte følgende alternativer til drøfting:
a) Avholde årsmøte på eTeateret snarest mulig. På dette stedet tillates inntil 50 deltakere.

b) Utsette stillingtagen til tid og sted for utsatt årsmøte til primo mai måned.

c) Utsette stillingtagen til tid og sted for utsatt årsmøte til tidlig på høsten

Under drøfting av saken fremkom fordeler og ulemper ved valg av alternative forslag.

Til slutt var det flertall for følgende konklusjon:
Formann Jan Roar Solås tar kontakt med leder for eTeateret med forespørsel om leie av lokalet til årsmøte i LSF over påske, fortrinnsvis i uke 14. Styret underrettes om resultatet.

Sak nr. 5 – Styremøter – tid og møtedag
Saken ble drøftet med følgende konklusjon:
Nåværende ordning opprettholdes, dvs. styremøte første tirsdag hver måned kl. 12.00 med unntak av sommerferie.

Sak nr. 6 – Diverse
a) Søknad om medlemskap
Arild Iversen, adr. Gamleveien 175, født 07.11.45, mob. 46744446, epost:arildiversen811@gmail.com.

Søker er pensjonist og tidligere seilende. Viser til stillinger i flere rederier mm.

Vedtak:
Arild Iversen opptas som medlem i LSF.

b) Leie av kopimaskin
Foreningens store kopimaskin har vært ute av drift i lengre tid og kan ikke repareres.

I sakens anledning orienterte Jan Roar Solås om tilbud av 01.03.21 på leie av kopimaskin fra NorEngros (Gustav Pedersen A/S) for kr. 395,- pr. måned over minimum 12 måneder med automatisk forlengelse. I tillegg kommer kr. 2.000,- for installasjon pluss brukskostnader og service.

Vedtak:
Formann Jan Roar Solås gis fullmakt til å inngå leiekontrakt med NorEngros som fremgår av mottatt tilbud datert 01.03.21.

c) Nytt registreringsskjema hos NorEngros (Gustav Pedersen)

Mottatt skjema for korrigering av kundesystem utfylles og returneres.

Møtet hevet kl. 13.25

Tor M. Bakke
sekr.