fra styremøte mandag 15. februar 2021

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Lars Erik Pettersen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Møtet ble satt kl.12.00

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2/21
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 02.02.21.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2020
Ref. sak nr. 3 i styremøte 19.01.21.

I møte orienterte kasserer Carl Jon Hansen om justert forslag til årsregnskap for 2020 som ble fremlagt til orientering og behandling.

Enstemmig vedtak:
Styret godkjenner årsregnskap for 2020 med senere justeringer.

Årsregnskapet anbefales godkjent overfor årsmøtet vedlagt revisorrapport datert 15.02.2021.

Sak nr. 4 – Årskontingent for 2022
Da kontingenten for 2022 skal være innbetalt før årsmøte neste år, må det tas stilling til hvorvidt beløpet skal opprettholdes eller endres.

Etter drøfting i møte ble resultatet status quo, dvs. ingen endringer.

Styret foreslår:
Gjeldende årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret.

Sak nr. 5 – Valg – medlemmer til styret og valgkomite for 2021 / 2022
Valgkomiteens leder har levert forslag på valgbare styremedlemmer som han fremmer til behandling på årsmøtet. Dette tas til etterretning Forøvrig opplyser formann, Jan Roar Solås, at han på vegne av styret vil fremme forslag på ett valgbart medlem til valgkomiteen under årsmøtet.

Sak nr. 6 – Castor II i Tollboden – tilbakemelding fra Museumsstyret
Formann Jan Roar Solås leste referat fra Museumsstyret og forslag til kontrakt for leie av rom i Tollboden til livbåten Castor II, begge datert 13.02.21.

Punkter i avtaleutkastet ble diskutert, spesielt størrelsen på årlig leie og den videre fremdrift mht. plan /skisseutkast til opprustning av lokalet. Det fremkom ingen merknader til sistnevnte som må godkjennes av kommunen og avdeling for kulturminnevernet i Agder fylkeskommune. Det blir aktuelt å innkalle berørte parter til befaring. Forøvrig forutsettes at LSF dekker kostandene til opprustning basert på godkjent skisseutkast, inklusive tilhørende informasjon om livbåten. I tillegg kommer årlig husleie på kr. 4.000,-.

Vedtak:
Styret godkjenner forslag til kontrakt for leie av rom i Tollboden datert 13.02.21.

Det forutsettes at det oppnås enighet med berørte parter om opprustning av lokalet.

Sak nr. 7 – Medlemskap – brev fra Henrik Benning
Ref. sak nr. 5 i styremøte 15.12.20

Formann Jan Roar Solås refererte brev om medlemskap fra Henrik Benning datert 02.02.21. Nye opplysninger ble drøftet og førte til at saken ble tatt opp til ny behandling.

Vedtak:
Flertallet (5 mot 2) omgjør tidligere vedtak og innvilger medlemskap i LSF for Henrik S. Benning.

Sak nr. 8 – Info fra Hotel Norge
Formann Jan Roar Solås har vært i kontakt med Hotel Norge og opplyser at årsmøtet må utsettes da hotellet kun kan arrangere private selskaper/arrangement på inntil 10 personer i hht. gjeldende koronarestriksjoner.

Konklusjon:
Årsmøtet 26. februar avlyses og utsettes inntil videre. Avgjørelsen sendes medlemmer til orientering og kunngjøres i LP.

Sak nr. 9 – Diverse
Formann Jan Roar Solås refererte brev fra Thorbjørn Andersen datert 14.02.21 der han ber om

a) at styret vurderer en endret definisjon av vedtektenes § 3. 1 om medlemskap.

b) at Sjøhistorie/ Krigsseilergruppa får tildelt et budsjett slik at gruppa kan stå fritt til å disponere penger ved behov for kjøp av utstyr eller annet.

Begge forannevnte spørsmål var gjenstand for drøfting i møte.

Konklusjon:
a) Styret finner det vanskelig å kunne tilrå en mer eksagt eller detaljert definisjon i ordlyden under § 3.1 som utelukker en skjønnsmessig vurdering.

b) Regelen er at større vareinnkjøp av utstyr og tjenester først må forelegges styret til godkjenning. Behov for slike varer eller tjenester kommer oftest uventet og vil være vanskelig å forutse og planlegges på forhånd. Derfor har styret ikke funnet det hensiktsmessig å styre foreningens virksomhet, inklusive underavdelinger, gjennom et godkjent årsbudsjett.

Møtet hevet kl. 13.40

Tor M. Bakke
sekr.