fra styremøte tirsdag 2. februar 2021

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.00.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1/21
Ingen merknader fremkom til protokoll fra styremøte 19.01.21.

Sak nr. 3 – Årsrapporter 2020
Hovedrapporten og rapporten fra Båtførergruppa ble referert av formannen. Tore Jan Clausen ga en kort orientering fra Sjøhistorie. Rapport fra undergruppene Sjøhistorie og Hermanos sendt pr. e-post.

Vedtak:
Årsrapporten for 2020 godkjennes.

Rapportene fra undergruppene tas til etterretning.

Sak nr. 4 – Årsmøte – forberedelser
Jan Roar Solås ordner med påmeldingsliste til årsmøte på hjemmesiden. Videre sendes innkalling pr. e-post til medlemmer om tid og sted for årsmøte, herunder frist til onsdag 24. februar for bindende påmelding til middag.

Eventuelle uforutsette koronarestriksjoner mht. gjennomføring må avklares senest innen onsdag 20. februar.

Sak nr. 5 – Testamentarisk arv – forslag til disponering
Et foreløpig forslag ble referert av formannen. Det fremkom synspunkter om regskapsføring av arven og om hvorvidt saken bør fremlegges for årsmøtet til behandling. Det ble vist til gjeldende vedtekter.

Konklusjon:
Saken utsettes til behandling i neste styremøte mandag 15. februar.

Sak nr. 6 – Eventuelt
a) Om medlemskap i LSF med mere
Brev fra Thorbjørn Andersen ble referert av formannen.

Vedtak:
Innholdet i brevet tas til etterretning.

b) Minebøssa på «Sagbrukstomta»
Leiv Per Olsen opplyser at minebøssa står ferdig renovert hos kommunen på Fyresmoen. Kommunen utarbeider utkast til opplysninger på informasjonstavle som LSF får tilsendt til gjennomsyn og eventuell kommentar.

Møtet hevet kl. 13.15

Tor M. Bakke
sekr.