fra styremøte tirsdag 19. januar 2021

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen, Øystein Børresen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.00.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 12/20
Det ble foretatt en navneendring under sak nr. 4. Ellers ingen merknader til protokoll fra styremøte 15.12.20.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2020
Kasserer Carl Jon Hansen delte ut kopi av årsregnskap for 2020 bilagt 2 oversikter vedr. arv fra avdøde Hans Kristiansen. Han foretok en deltaljert gjennomgang av alle poster i hovedregnskap, balansen, samt regnskap vedr. arven og ellers hovedpunkter i regnskapet fra våre underavdelinger. Regnskapet for 2020

med et driftsunderskudd på kr. 54.000,- viser en betydelig redusert virksomhet i foreningen på grunn av koronapandemien. Imidlertid er økonomien svært god ut fra en totalvurdering. Jfr. balanseregnskapet.

Enstemmig vedtak:
Årsregnskap for 2020 godkjennes og oversendes revisor.

Sak nr. 4 – Årsmøte – mulighet for utsettelse
Etter drøfting ble det konkludert som følger:

Dato og sted for årsmøte fredag 26. februar opprettholdes med forbehold om mer omfattende restriksjoner i nye reviderte pandemiregler som i så fall helst bør foreligge senest 15. februar før innkalling blir tilsendt alle medlemmer med e-post adresse.

Sak nr. 5 – Testamentarisk arv – forslag til disponering
Diverse opplegg for disponering av arven ble diskutert. Plassering med lang bindingstid bør unngås. Andel bør kunne disponeres som frie midler til bestemte formål.

Konklusjon:
Formann Jan Roar Solås gis fullmakt til i samråd med bank og/eller annen kompetanse på området å utarbeide forslag til disponering av arven som fremlegges til behandling i første styremøte 2. februar.

Sak nr. 6 – Sjømannshjemmet – info fra Øystein Børresen
Øystein Børresen orienterte om saken som ble supplert med tilleggsopplysninger fra Leiv Per Olsen. Flytting til Dovre vil skje i løpet av våren. Ivaretakelse av eventuelle ting av maritim interesse som blir til overs kan diskuteres med kommunen.

Sak nr. 7 – Eventuelt
a)
Teppet på gulvet under det store bordet i «Kahytten»
Det gamle teppet er nedslitt og bør byttes.

Vedtak:
Det bevilges midler til kjøp av nytt teppe som besørges utført av Jan Roar Solås.

b) Åpningstider og kaffeservering i våre lokaler
Åpningstider ble diskutert. Resultat: Ingen endringer, men adgang til kaffe kun for medlemmer ble presisert.

c) Ingen tilbakemelding fra Museumsstyret
Stillingtagen til eventuell deltakelse i krigsseilerprosjektet tas når svar på vår henvendelse foreligger senest innen neste styremøte 2. februar.

d) Sjømannsforeningens hundreårsskrift 1875 – 1975
Tore Jan Clausen besørger at skriftet blir inntatt på vår hjemmeside.

Møtet hevet kl. 13.30

Tor M. Bakke
sekr.