fra styremøte tirsdag 15. desember 2020

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Leiv Per Olsen, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen og Kurt Østerberg

Møtet ble satt kl.12.00.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 11/20
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 03.11.20.

Sak nr. 3 – Etterbehandling – kjøp av PC til Haakon Larson Fedde
Haakon Larson Fedde er medlem av Sjømannsforeningen i Bergen og utfører arbeid mht. registrering av krigsseilere og skipsfartøy.

I sakens anledning orienterte formannen om samtale med Thorbjørn Andersen som resulterte i at sistnevnte sendte en søknad pr. e-post. Denne omfattet kjøp av PC til Larson Fedde og Andersens kjøp av oppdatert data-programvare, samt bokpakke om ishavskuter. Utgifter kan dekkes over årlig tilskudd fra sjømannsforeninger i landet som deltar i krigsseilerprosjektet mm..

Merknader:
Styret stiller seg positiv til forannevnte innkjøp, men ber om å bli fortløpende orientert. Spesielt større innkjøp av varer og tjenester forutsettes forelagt styret til behandling på forhånd. Mindre påløpende driftsutgifter kan fortrinnsvis dekkes ved bruk av bankkort som tilhører LSF.

Vedtak:
Det bevilges inntil kr. 10.000,- til dekning av kjøp av ny PC, inklusive montering av tilleggsutstyr.

Sak nr. 4 – Livbåten Castor II – evt. innkommet svar fra Museet
Pr. dags dato er det ikke innkommet tilbakemelding om saken fra Museumsstyret.

Leiv Per Olsen orienterte om samtale med leder i styret som bebudet at det ikke vil foreligge noe derfra før i neste måned, dvs. i januar 2021.

Museumsstyret er spesielt interessert i å få nærmere drøftet 2 forhold som angår saken. Videre må LSF benytte seg av de tjenester som Jo van der Eynden kan utføre.

Vedtak:
Saken om Castor II og LSF sin deltakelse i krigsseilerprosjektet stilles inntil videre i bero.

Leiv Per Olsen og Tore Jan Clausen vurderer muligheten for alternativ utstilling av livbåten Castor II dersom samarbeidet med Museet strander (opphører).

Sak nr. 5 – Søknad om medlemskap i LSF
Det foreligger 2 søknader om medlemskap i LSF.

1. Trond Lockert Larssen
Formann Jan Roar Solås refererte søknaden.

Etter drøfting ble det fattet følgende flertallsvedtak:
Styret finner ikke å kunne innvilge søknaden.

Saken er behandlet i hht. § 3 i Lov for Lillesand Sjømannsforening.

2. Henrik S. Benning
Formann Jan Roar Solås refererte søknaden.

Etter drøfting ble det fattet følgende flertallsvedtak:
Styret finner ikke å kunne innvilge søknaden.

Saken er behandlet i hht. § 3 i Lov for Lillesand Sjømannsforening.

Sak nr. 6 – Diverse
a) Minnebøssa på Sagbrukstomta
Leiv Per Olsen opplyser at vedlikehold av Minnebøssa er kommunens ansvar. Kulturleder kontakter LSF om teksten som skal stå på denne.

b) Sjømannshjemmet
Øystein Børresen undersøker historisk utvikling og statutter for arv fra Alf Lyng Johannessen.

Møtet hevet kl. 13.50

Tor M. Bakke
sekr.

Obs! Neste styremøte er berammet til tirsdag 5. januar 2021 kl. 12.00.

ds.