fra styremøte tirsdag 3. november 2020

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Lars Erik Pettersen, Øystein Børresen, Leiv Per Olsen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Møtet ble satt kl.12.05.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10/20
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 01.10.20.

Sak nr. 3 – Bidrag til museets krigsseilerprosjekt – Utsatt sak
Det vises til søknad fra museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal datert 25.08.20 og vårt svarbrev datert 01.10.20.

Etter drøfting var det enighet om følgende konklusjon:
Da LSF ikke har mottatt noen tilbakemelding på svarbrevet, stilles saken i bero inntil videre.

Sak nr. 4 – Møte med LK v/Magne Haugen – info fra Leiv Per Olsen
Leiv Per Olsen har hatt befaring om leie av rom i Tollboden sammen med leder av Museumsstyret. Saken er deretter drøftet med kulturleder Magne Haugen. Det rommet hvor livbåten Castor II er plassert trenger en opprusting dersom båten skal stilles ut for allmenheten. LSF er villig til å ta kostnadene forutsatt omforent avtaleordning der foreningen sikres full råderett over lokalet. LSF forventer en arbeidsplan fra Museumsstyret vedr. krigsseilerprosjektet og forhåpentligvis også en positivt innstilling til en avtale om utleie av lokalet i Tollboden for utstilling av Castor II. Sistnevnte i samråd med Lillesand kommune som hjemmelshaver til eiendommen. Såvidt vites skal saken behandles i Museumsstyrets første møte i slutten av november måned. I mellomtiden bør LSF utarbeide et skisseutkast til opprusting av lokalet.

Sak nr. 5 – Info om Castor II
Med henvisning til sak nr. 4 foran, har Tore Jan Clausen utarbeidet et skisseutkast over tiltak som bør gjennomføres dersom livbåten Castor II skal utstilles og oppbevares i Tollboden. Kopi av utkastet ble utlevert og gjennomgått . Det fikk samlet tilslutning.

Den påfølgende diskusjon resulterte i følgende konklusjon:
Tore Jan Clausen utpeker en mindre gruppe som utarbeider en arbeidsplan basert på foreliggende skisseutkast. Planen må i tillegg også omfatte forslag til bestemmelser som bør inngå i en skriftlig leieavtale for rommet i Tollboden der foreningen sikres full råderett.

Gruppens forslag kan forelegges styret i LSF pr. e-post for eventuell kommentar, før det oversendes til leder i Museumsstyret og LK v/ Magne Haugen. Dette fordi saken haster, ettersom Museumsstyret visstnok skal avholde neste styremøte i slutten av november måned.

Sak nr. 6 – Enhet-pris for drikke ved måltider og int. arrangementer
Tore Jan Clausen orienterte. Styrets medlemmer stilte seg positiv til redusert eller sponset pris på drikke, eventuelt også kjøp av mat . Begge deler basert på interne arrangementer.

Enstemmig vedtak:
Saken utsettes inntil videre med unntak av dagens betalingsordning for kaffe som bortfaller, dvs. kaffe blir gratis for medlemmer fra og med onsdag 4. november.

Sak nr. 7 – Årsrapporter mm. – tidsplan for oppgaver før årsmøtet
For siste måned før årsmøtet var det enighet om følgende forslag til arbeidsplan
:

26.01.21 (tirsdag) – Kunngjøring om årsmøte i LP med forslagsfrist 12.02.21

30.01.21 (lørdag) – Frist for innlevering av årsrapporter

02.02.21 (tirsdag) – Styremøte i LSF

15.02.21 (mandag) – Styremøte i LSF

18.02.21 (torsdag) – Innkalling og utlegging av saksliste

26.02.21 (fredag) – Ordinært årsmøte

I første omgang tilskrives underutvalgene med anmodning om levering av årsrapporter senest innen 30.01.21.

Sak nr. 8 – Eventuelt
a) Bankinnskudd
Kasserer overfører arven fra driftskonto til plasseringskonto i Lillesands Sparebank. Dagens rente utgjør 1 % med nærmere bestemmelser om bindingstid. Styrets forslag til fremtidig disponering av arven blir forelagt årsmøtet til behandling.

b) Hjemmesiden
Georg Olsen spør om hvem som har ansvar for at hjemmesiden kan åpnes og fungere. Jan Roar Solås sender ut passord.

c) Minnebøssa på Sagbrukstomta
Ifølge Leiv Per Olsen trenger bøssa opprusting og etterlyser hvem som har ansvaret for vedlikeholdet. Magne Haugen skal undersøke om Lillesand Rotaryklubb eller kommunen har slikt ansvar. Hvis ingen tar ansvaret for bøssa, kan det evt. bli en sak for LSF som også kan bidra med informasjonstavle. Leiv Per følger opp saken.

d) Opplæringsbåten
Lars Erik Pettersen opplyser at båten ble tatt på land sist torsdag for lagring hos Thomassen på Sekkebekk.

e) Modell av Verven
Modellen utført av Arne Corneliussen ble gitt som gave til kommunen. Ifølge Leiv Per Olsen er den omplassert og nå utstilt i kommunetorget.

Møtet ble hevet kl. 13.35

Tor M. Bakke
sekr.

Obs! Neste styremøte er berammet til tirsdag 1. desember kl. 12.00.

ds.