fra styremøte tirsdag 25. august 2020

Tilstede:
Jan Roar Solås, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Leiv Per Olsen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke. Carl Jon Hansen møtte kl. 12.20.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.00.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8/20
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 09.06.20.

Sak nr. 3 – Testamentarisk arv
Formann
Jan Roar Solås refererte brev av 07.08 20 m/vedlegg fra adv. Storaker angående sluttrapport i arvesaken som nå er opp og avgjort mellom de berørte parter.

Forøvrig ble det opplyst at sakens dokumenter blir sikret ved oppbevaring hos Storaker i en 10 årsperiode.

Tore Jan Clausen har sagt seg villig til å skanne og digitalisere alle relevante dokumenter.

Sak nr. 4 – Regler for innkjøp
Saken ble drøftet med følgende konklusjon:
a) Alle innkjøp av varer og tjenester skal styrebehandles unntatt forbruksvarer.

b) Når det gjelder innkjøp av forbruksvarer må formannen først forespørres i ekstraordinære tilfeller utover vanlige innkjøp til den ordinære drift av foreningen til eksempel kjøp av varer hos Gustav Pedersen, Matkrogen, Agdergrosisten, IB Motor, Lillesand Blomster o.l.

c) Den som har eller gis fullmakt til å foreta innkjøp for LSF må påse at kvittering for varekjøpet blir undertegnet.

Sak nr. 5 – Forberedelse kulturnatta 23.10.20
Gjeldende smittevernregler gjør det svært vanskelig og tilnærmet umulig å holde «åpent hus» for servering av bacalao med tilhørende drikke i våre trange lokaler på en betryggende måte.

Konklusjon:

LSF begrenser sin deltakelse under kulturnatta ved kun å satse på et «take-away» opplegg for salg av bacalao.

Saken kan revurderes i neste styremøte dersom gjeldende smittevernregler blir endret.

Sak nr. 6 – Renhold av foreningslokalet
Det var enighet om at gjeldende ordning med engasjert hjelp til vask og rengjøring opphører. Behov for retningslinjer og fast ukentlig arbeidsoppdrag.

Enstemmig vedtak:
Det inngås avtale med Eli Solås som engasjeres til å utføre vask og annet renhold av LSF sine lokaler gjennomsnittlig en gang pr. uke (eller 4 pr. mnd.) for en godtgjørelse begrenset oppad til ca. kr. 1.000,- pr. måned.

Sak nr. 7 – Diverse
a) Samarbeid med innehaver av Fiskebrygga
LSF har lånt mange ting ved diverse anledninger og ellers hatt et godt samarbeid med Fiskebrygga som bør påskjønnes ved å overrekke en gave ved en passende anledning. Pris er innhentet på en maritim dekorasjon håndlaget av person med bopel i Grimstad.

Enstemmig vedtak:
Det bevilges ca. kr. 1.000,- til innkjøp av gave til Fiskebrygga.

b) Modellbåter
Det er behov for å renovere flere av våre modellbåter. Det tas kontakt med Ulf Jensen som anmodes om å gi oss en pris på arbeidet ved besøk i Lillesand i løpet av høsten.

Leiv Per Olsen er ansvarlig for oppfølging av saken.

c) Livbåten Castor II
Båten er plassert i et lite rom på Tollboden etter muntlig avtale med Anne Sophie Høegh-Omdal. Det vil være behov for en skriftlig leieavtale og fortrinnsvis bytte av plass til et større naborom nærmest Strandgata.

Konklusjon:
LSF tar initiativ til et møte med enhetsleder Magne Haugen og Museumsstyret for å drøfte saken.

Fra LSF møter Leiv Per Olsen, Jan Roar Solås og Tore Jan Clausen. Førstnevnte tar kontakt mht. oppfølging.

d) Bortkommet nøkkel
Formann Jan Roar Solås undersøker saken om bortkommet nøkkel ved å kontakte aktuelle brukere av vårt møtelokale.

e) Arkivrom i Strandgata 6
Det er behov for rydding av rommet med dokumenter mm. som tilligger og ivaretas av undergruppa Sjøhistorie. Det var enighet om at nevnte undergruppe påtar seg å starte oppryddingen i løpet av høsten.

Møtet hevet kl. 13.40

Tor M. Bakke
sekr.

Obs! Neste styremøte er berammet til tirsdag 29. september kl. 12.00.

ds.