fra styremøte torsdag 1. oktober 2020

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Øystein Børresen, Leiv Per Olsen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen og Tore Jan Clausen

Møtet ble satt kl.12.00.

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/20
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 25.08.20.

Sak nr. 3 – Årsmøte – tid og sted ?
Som kjent blir vårt eget lokale for lite til å avholde årsmøte pga. gjeldende smittevernbestemmelser.

Etter drøfting av saken ble det enstemmig tilslutning til følgende konklusjon:
a) Årsmøte i LSF avholdes fredag 26.02.2021 kl. 19.00 på Hotel Norge i Lillesand.

b) For påmeldte til middag serveres 2 retter + 1 enhet drikke (øl eller vin) for kr. 200,-.

c) Prisdifferansen eller reelt mellomlegg som fremkommer under pkt. b) sponses av LSF. Drikke utover 1 enhet må betales av deltaker.

For øvrig er det aktuelt med en tale til krigsseilerne, utbringe Kongens skål og oversende et telegram til Hans Majestet fra årsmøtet om at vårt oppdrag vedr. krigsseilerregisteret nå er ferdigstilt og avsluttet.

Sak nr. 4 – Regnskap – staus pr. 01.10.2020
Kasserer Carl Jon Hansen delte ut resultatregnskap pr. 30.09.20. Han gikk gjennom og kommenterte inntekter/utgifter i hovedregnskapet og i tillegg balansestatus. Alt som angår arven vil fremgå av årsregnskapet, evt. spesifisert i ei note til regnskapet.

Konklusjon:
Det fremlagte regnskap tas til etterretning.

Kasserer undersøker muligheter for avkastning og/eller årlig rente av LSF sin arv på over 2 mill. kroner til neste styremøte. Dette antas å være et av flere forhold som kan ha betydning for styrets forslag til disponering av arven i egen sak overfor årsmøtet.

Sak nr. 5 – Søknad i brev fra Lillesand By-og Sjøfartsmuseum
Formann Jan Roar Solås leste brev av 25.08.20 fra museumsbestyrer Anne Sophie Høegh-Omdal om neste års prosjekt om krigsseilere fra Lillesand . I den forbindelse søkes det om et tilskudd på kr. 20.000,- til forstørring og montering av sjømannsportretter.
I sakens anledning redegjorde Leiv Per Olsen fra befaring i Tollboden vedr. utstilling av livbåten Castor II. Likeså ble det nevnt en rekke oppgaver der LSF kan være bidragsyter til et slikt prosjekt som vil bli drøftet i første styremøte i Museet.

Konklusjon :
Da det var enighet om at aktuelle oppgaver først bør diskuteres, registreres og vurderes i sammenheng som grunnlag for gjennomføring av prosjektet.

Styret utsetter behandling av søknaden til etter at prosjektet har vært drøftet i førstkommende styremøte i Museet der representanter fra LSF deltar.

Sak nr. 6 – Diverse
Årsfest i LSF
Den tradisjonelle årsfesten avlyses og utgår pga. gjeldende smittevernbestemmelser.

Møtet hevet kl. 13.05

Tor M. Bakke
sekr.

Obs! Neste styremøte er berammet til tirsdag 3. november kl. 12.00.

ds.