fra styremøte tirsdag 9. juni 2020

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Tore Jan Clausen, Øystein Børresen, Leiv Per Olsen, Kurt Østerberg, Georg Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl.12.00

Formannen åpnet med å ønske velkommen, før han startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5 – 7/20
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte 14.04, 24.04 og 15.05.2020.

Sak nr. 3 – Utestående medlemskontingent
Kasserer har registrert 3 medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2020.

Konklusjon:
Purring sendes ut snarest mulig.

Sak nr. 4 – Museet – bruk av våre møtelokaler
Det søkes om bruk av våre lokaler til venneforeningens årsmøte 11.06 og foredrag i regi av museet 02.07, 23.07 og 30.07.2020.

Vedtak:
Søknaden imøtekommes med henvisning til gjeldende smittevernregler. Møbler må ryddes på plass og lokalet rengjøres etter bruk.

Sak nr. 5 – regnskap pr. 31.05.2020
Kasserer Carl Jon Hansen delte ut kopi av resultat pr. 31.05.20. Han gikk gjennom poster i hovedregnskapet og balansen. Resultatet blir noe annerledes innværende år hovedsakelig som følge av redusert aktivitet pga. covid-19 og arveoppgjør etter Hans Kristiansen. Enkelte underposter ble diskutert og spørsmål besvart. Ellers fremkom ingen merknader

Vedtak:
Det fremlagte regnskap ble tatt til etterretning.

Sak nr. 6 – Arv etter Hans Kristiansen – økonomisk oppgjør
Det vises til minnelig ordning med Frode Oland v/ adv. Solberg-Jacobsen. Jfr. aksept av 24.04.20 undertegnet av Frode Oland 19.05.20.

Kopi av brev fra adv. Storaker av 03.06.20 ble utdelt i styremøte av formann Jan Roar Solås som leste innholdet i brevet.

Videre ble det fremlagt og gjennomgått økonomisk oversikt med beregning av nettoarven til NOK 3.364.293,39 og utbetaling til Frode Oland v/ adv. Solberg-Jacobsen av 1/3-del av nettobeløpet beregnet til NOK 1.114.993,95.

I brevet av 03.06.20 er det gitt nærmere oversikt over pro&contra oppgjør med boet v/ adv. Hagen som viser at LSF skylder et beløp til boet på kr.(12.874,38 – 9.656) = kr. 3.218,38 iht. aksepten/avtalen med Frode Oland.

Saken ble drøftet i møte. I samsvar med adv. Storakers forslag, ble det fattet slikt

Enstemmig vedtak:
Styret i Lillesand Sjømannsforening slutter seg til beregningen av nettoarven og en utbetaling til Frode Oland v/ advokat Solberg-Jacobsen på NOK 1.114.993,95.

Styret i Lillesand Sjømannsforening slutter seg også til pro&contra oppgjøret med boet v/ advokat Hagen og slik at beløpet på NOK 3.218,38 utbetales.

Styret slutter seg også til at det foretas avregning i utbetalingen til Frode Oland med kr. 6.437,18 slik det fremgår av forslaget til økonomisk oppgjør.

Styrets leder Jan Roar Solås gis fullmakt i sammen med kasserer Carl Jon Hansen til å foreta utbetaling av nettobeløpet på NOK 1.114.993,95 og NOK 3.218,38.

Beløpet overføres til advokat O. J. Storaker sin klientkonto: 7304 06 10097.

Sak nr. 7 – Bacalao – avlysing av årets arrangement
Saken har tidligere vært drøftet og utsatt i påvente av endringer i smittevernregler. Disse gir fortsatt ikke grunnlag for å endre styrets standpunkt til saken, først og fremst pga. regelen om å overholde 1 meter avstand mellom alle deltakere på arrangementet.

Vedtak:
Årets bacalao-arrangement ultimo juni måned 2020 avlyses.

Sak nr. 8 – Diverse
Foreningens båt.
Leiv Per Olsen reiste spørsmål om bruk av foreningens båt til båtføreropplæring. Det vil blant annet være behov for å få avklart hvorvidt båten vår tilfredstiller kravene i nytt regelverk og om det eventuelt må foretas oppgraderinger. I første omgang anmodes Lars Erik Pettersen om å komme med en tilbakemelding som leder av gruppa.

Møtet hevet kl. 13.45

Tor M. Bakke
sekr.

Obs! Neste styremøte er berammet til tirsdag 25. august.
ds.