Møteprotokoll

fra styremøte mandag 10. desember 2018

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Tore Jan Clausen, Kurt Østerberg ogTor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen og Leiv Per Olsen

Møtet ble satt kl. 12.40. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 10/18
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 06.11.18.

Sak nr. 3 – Søknad om medlemskap
Da søknad ikke er registrert innkommet fra 2 personer, utsettes saken til neste styremøte.

Sak nr. 4 – Orientering om sak under arbeid
Tore Jan Clausen orienterte om komiteens arbeid med forslag til nye vedtekter for

Lillesand Sjømannsforening. Han opplyste blant annet at standard normalvedtekter for virksomheten til frivillige, private foreninger blir lagt til grunn som utgangspunkt for det videre arbeid med saken; Riktignok sammenholdt og tilpasset under hensyntagen til gjeldende vedtekter i vår forening.

Styret vil bli forelagt komiteens forslag i neste møte over nyttår.

Sak nr. 6 – Diverse
a
) Formannen har mottatt takk fra Sjøfartsmuseet for lån av Livbåten Castor II som nå er på plass i Tollboden. Tilrigging gjenstår.
b)
Vår egen opplæringsbåt som båtgruppa disponerer er plassert innendørs i lagerlokalet til Arne Thomassen. Faktura fra Kjell Lien på opptak og transport ble etterlyst.
c)
Leiv Per og Tore Jan har vært på Dovre og registrert noen av våre utlånte malerier. Sistnevnte arbeider med ei elektronisk liste over alle våre bilder basert på Alvhilds gamle registreringer.
d)
Utvidet bruk av vår hjemmeside med nye opplysninger, herunder diverse dataregistreringer til internt bruk, ble diskutert. Likeså behovet for ny fiberkabel til vårt data-anlegg på kontoret og eventuelt opphør av fast-telefon.

Møtet hevet kl. 13.10

Neste styremøte er berammet til torsdag 3. januar 2019 kl. 12.30

Tor M. Bakke
sekr.