Møteprotokoll

fra styremøte tirsdag 6. november 2018
Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik Pettersen,Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen ogTor M. Bakke.

Møtet ble satt kl. 12.30. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/18
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 09.10.18.

Sak nr. 3 – Dato for årsmøte i februar 2019
Etter drøfting ble det enstemmig tilslutning til følgene fremdriftsplan:
28. februar – årsmøte på en torsdag
19. februar – siste styremøte på en tirsdag før årsmøtet
03. februar – frist for årsrapporteringer fra våre 3 undergrupper
01. februar – annonse i LP om årsmøtet med forslagsfrist 10. februar

Sak nr. 4 – Påminnelser med frist for levering av årsrapporter
Sekretæren ble anmodet om å underrette lederne av Sjøhistorie, Båtførerprøven og Hermanos om at frist for innlevring av årsrapport er fastsatt til 3. februar 2019.

Sak nr. 5 – Søknad – sponsing av årsfesten i LSF
Det er oppnevnt 5 personer i anledning fering av sjømannskoret Hermanos sitt 25 års jubileum kombinert med den tradisjonelle årsfesten lørdag 16. februar. Fra komiteen v/ Christian Arentz-Grastvedt foreligger søknad om støtte for å subsidiere kuvertprisen. Det foreslås kr. 100,- pr. deltaker med forhåpninger om at dette vil bidra til at flere medlemmer med følge deltar.

Saken ble drøftet og styrets medlemmer stilte seg positiv til søknaden, da årsfesten denne gang er litt spesiell ettersom Hermanos samtidig feirer 25 års jubileum. Til eksempel vil den økonomiske støtten ved et deltakerantall på mellom 80 – 90 utgjøre i underkant av kr. 9.000,-.

Enstemmig vedtak:
Styret vedtar å bevilge kr. 100,- pr. person som deltar på årsfesten

Sak nr. 6 – Diverse
a)
Den oppnevnte vedtektskomite har påbegynt sitt arbeid og planlegger flere møter.
b)
Det blir jubileumskonsert på Hotel Norge 22 og 23 mars. Fellestur til høsten.
c)
Båten er tatt på land. Den er vaska og klargjort for vinteropplag innendørs hos A.T.
d)
Fortgang etterlyses mht. registrering av malerier.Kan begynne med de i foreningen.

Møtet hevet kl. 13.10

Tor M. Bakke
sekr.