Møteprotokoll

fra styremøte tirsdag 06.03.2018

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Tore Jan Clausen, Leiv Per Olsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen

Møtet ble satt kl. 12.30. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 4/18
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 06.02.18.

Sak nr. 3 – Plan for oppussing – innkjøp av hyller til bad/toalettrom
Vedtak:
Det bevilges kr. 1.000,- til innkjøp av vegghyller.

Sak nr. 4 – Bidrag til oppussing av kjøkkenet
Vår søknad om renovering av kjøkken er videresendt 06.03 av kommunen v/ Magne Haugen til A-A fylkeskommune v/kulturminnevernet. Søknaden gjelder utskifting av gulvbelegg og deler av kjøkkeninnredningen. Det kan bli aktuelt med befaring.

Konklusjon:
LSF vil bekoste og utføre oppussing av kjøkkenet ved maling av tak og vegger, samt etablering av nye vegghyller og ellers vanlig vedlikehold.
Arbeid utover dette må avklares med kommunen etter at kultuminnevernet har avgitt uttalelse til saken.

Sak nr. 5 – Hermanos tur til Kristiansand – søknad om bidrag
Formannen orienterte om saken.

Vedtak:
Det bevilges kr. 3.600,- til busstransport tur/retur Kr.sand i forbindelse med shantytreff i regi av Kr.sand Sjømannsforening.

Sak nr. 6 – Søknad om medlemskap i LSF
Formannen viste til mottatt søknad om medlemskap fra følgende:

Navn: Bård Johnsen, adr. Skolegata 27B, 4790 Lillesand.
Stilling: Toktleder / prosjektingeniør.
Annen info: Tidligere seilt offshore innen seismikkoppdrag, også arbeidet med nybygg og båtverksted.
Født: 28.07.55.
E-post: baard.johnsen@gmail.com. Mob. 91761513.

Vedtak:
Bård Johnsen opptas som medlem i Lillesand Sjømannsforening.

Sak nr. 7 – Årets fellestur i regi av LSF
Det er nedsatt en komite bestående av: Carl Jon Hansen, Dag Finn Conradsen og Jan Roar Solås. De 2 førstnevnte orienterte om tur til Oslo siste helgen i september. Det ble foreslått besøk på Sjøfartsmuseet, konsert av Hermanos, eventuelt besøk hos Oslo Sjømannsforening eller andre aktiviteter på lørdagkvelden. Alt dette er noe av opplegget i tillegg til busstransport og hotellovernatting.

Konklusjon:
Styret var positive til opplegget for en fellestur. Komiteen fikk fullmakt til å arbeide videre med saken.

Sak nr. 8 – Leie av museumsbakgården – svar på søknad
Formannen viste til svar fra kommunen v/ enhetsleder Magne Haugen. I brevet fra sistnevnte anføres at LSF får leie bakgården 30.06.18 til Bacalaoarrangementet i tråd med tidligere praksis. Leieprisen i 2018 er fastsatt til kr. 2.000,-.

Museumsbestyrer bes orientert om hvem som er brannvernansvarlig.

Vedtak:
Tilbudet fra Lillesand kommune godtas. Øystein Børresen forespørres om å være brannvernansvarlig.

Sak nr. 9 – Diverse

a) Offentliggjøring i LP
Formannen kontakter avisen om årsrapporter og nytt æresmedlem på årsmøtet.

b) Registrering av eiendeler

  • Kartlegging av malerier som påføres nummer og navn på baksiden, også utlånte som er utstilt i andre kommunale bygg. Jfr. omtale i LP av eldre dato.

  • Møteprotokoller og oversikt/tildeling av sølvknop/æresmedlemskap før 2010.

  • Andre dokumenter av historisk interesse.

Vedtak:
Leiv Per Olsen oppnevnes som kontaktperson. Han gis i oppdrag å foreslå personer til en arbeidskomite som opprettes i neste styremøte.

c) Varamedlemmer
Den sist valgte bllr 2. varamedlem til styret, mens Kurt Østerberg rykker opp som 1. varamedlem.

Begge har møteplikt når de erstatter styremedlemmer som skal melde fra til sekretæren om eventuelt forfall.

Nytt styremøte er berammet til tirsdag 3. april.
Møtet hevet kl. 13.20

Tor M. Bakke
sekretær