Årsrapport for 2017 – Lillesand Sjømannsforening

Lillesand Sjømannsforening (LSF) er en aktiv forening som bidrar til å etterleve intensjonene i formålsparagrafen sålydende:

«LSF, stiftet i 1875, har til formål å virke for sjøfartens og sjømannsstandens interesser og være en kulturskaper. Foreningen skal fremme kunnskap om sjømannsskap lokalt og etter beste evne være en aktør innen registrering av sjøfartshistorie regionalt og nasjonalt. Videre skal foreningen ivareta dens lokale historie og tradisjoner og ellers bidra til et godt sosialt felleskap».

Styret i 2017 har bestått av følgende personer.

Formann: Jan Roar Solås
Nestformann: Morten Astrup
Sekretær: Tor Malvin Bakke
Kasserer: Carl Jon Hansen
Styremedlem: Ivar Berntsen
Styremedlem: Jan Hillestad
Styremedlem: Lars Erik Pettersen
Varamedlem: Anstein Nørsett
Varamedlem: Kurt Østerberg

Styret har avholdt 10 styremøter i løpet av 2017 og 5 månedsmøter med foredrag og servering av middager. Vi er fortsatt i den heldige situasjon at Bjørn Berntsen har stått for kokingen til møtene.

Foredragsholder | Tema
Atle Bergshaven | Sjøfart i dag
Frank Thorsen | Presentasjon av boken Sjøsprøyt og Brylkrem
Formann | Veien videre for LSF
Bertelsen | Nortons historie
Berit Eide Johnsen | Lillesands historie 1800 til 1850

Lokalene er åpent daglig unntatt søndager. Husfar Svenn Helge Svendsen og «bakstørn- gjengen» legger ned mange timer for at vi kan komme innom å få en kopp kaffe.

Fremmøte på månedsmøtene har vært meget bra, som regel er det fullt på de 36 plassene som vi har til rådighet for bespisning. I tillegg bør også nevnes den høye kvaliteten på måltidene som serveres.

Andre arrangementer som Lillesand Sjømannsforening har vært involvert i er:

Årsfest på Meta Hansens Hus, årsmøte, «Mesan Skjød» 17.05, bacalao i bakgården på museet og sangopptreden under Lillesandsdagene, Verven-dagen, bacalao på kulturnatta og sosialkvelder i forbindelse med korøvelser.

Årsfesten 2017 på Meta Hansens Hus ble en formidabel suksess. 90 deltakere var samlet til taler, sang, god mat og drikke. Stor takk til de som sto for arrangementet. Besøk av ordfører Arne Thomassen satte en ekstra spiss på festen.

Årsmøte ble avholdt 24.2.2017. Et godt møte hvor alt var nøye planlagt og gjennomført på en sikker, fin og verdig måte. Når årsmøte var over ble det servert tradisjonell middag med fersk torsk.

Avtalen med Sjøfartsmuseet om lån av livbåten Castor II ble gjennomført i mars måned. Båten ble forsikret og transportert av Bendix transport A/S inn til Bygdøy. Utstillingen ble åpnet 8. mai og Lillesand Sjømannsforening var representert ved Jan Roar Solås, Anstein Nørsett og Carl Jon Hansen. Castor II er en viktig brikke i utstillingen «Torpedert» som belyser norsk sjøfart under første verdenskrig.

Hermanos konsert på Hotel Norge ble en meget fin konsert som er omtalt i årsrapport fra koret.

I mai var Lillesand Sjømannsforening invitert til skoleskipet Sjøkurs for omvisning og info om skolens drift. Det deltok følgende personer fra foreningen: Kurt Østerberg, Bjørn Harald Pedersen og Jan Roar Solås.

Thorbjørn Andersen holdt tale og Jan Roar Solås la ned krans på minnebautaen ved Vestre Moland kirke 17. mai. Det ble en fin seremoni hvor Lillesand Sjømannsforening var representert med flere medlemmer.

«Mesan Skjød» 17. mai ble avholdt i foreningens lokaler. Stort fremmøte med feststemte deltakere. Formann Jan Roar Solås førte an i Kongens skål. » Ja vi elsker» ble så avsunget med tonefølge av Dag Ellefsen. En minneverdig stund. Bacalao under Lillesandsdagene ble i år ikke den helt store økonomiske suksess. Det skyldes nok været, da dette ikke var på vår side. En del færre besøkende enn det som er normalt. Selve arrangementet gikk som smurt. Som kjent har vi gode planer og de forskjellige gruppene er drillet på hva de til en hver tid skal gjøre. Sangen av Hermanos med dirigent Tor Flaa var i år som ellers med på å skape en fin stemning.

Hermanos deltok med egen konsert under Lillesansdagene. Dessverre ble konserten flyttet til E-teateret grunnet dårlig vær. Konserten er omtalt i årsrapport fra koret.

Det ble i år ikke arrangert noen fellesturer. Dette er beklagelig, men vi får prøve å få til noe i 2018. Sjømannsforeningen deltok på Verven-dagen i år som i fjor med sang av Hermanos.

Kulturnatta gikk av stabelen i et forrykende regnvær, noe som nok var en medvirkende årsak til at omsetning av bacalao ikke ble det helt store. Men de som var innom koste seg med bacalao og godt drikke.

I november deltok Thorbjørn S. Andersen, Bjørn H. Pedersen og Jan Roar Solås på et infomøte på SS Sjøkurs om forestående 100 års jubileum. Her deltok også medlemmer fra flere lokale foreninger.

Den 12.10.2017 ble Lillesand Sjømannsforening innkalt til Lillesand kommune ved kulturkontoret for reforhandling av leiekontrakt vedr. foreningens lokaler i museet. Utgangspunktet var den gamle kontrakten som hadde fungert i ca 10 år. Jan Roar Solås og Leiv Per Olsen fikk styrets tillit til å forhandle frem en ny leiekontrakt. Det vanskeligste punktet var museets ønske om å overta vårt nåværende kontor. Dette ble bestemt avvist av Lillesand Sjømannsforening, da vi mente at vi hadde stort behov for kontoret. Dette rommer også en utstillingsdel som Lillesand Sjømannsforening i så fall måtte flytte ut og lagre på et annet sted. Det endelige resultat kan vi leve godt med og kontoret beholder vi som det er i dag.

Foreningsåret ble avsluttet med stort fremmøte under «Mesan Skjød» på årets siste dag med lykkeønskninger om et godt og fredfullt nyttår. Formann Jan Roar Solås minnet de medlemmer som gikk bort i 2017 og ba om at de fremmøtte deltok i en skål for Kong Harald V.

Medlemmene som gikk bort i 2017 var: Asmund Schanke-Hansen, Carl Otto Corneliussen, Torleif Glastad, Hans Victor Bjørkestøl og Tore Steinsland

Foreningen har ved utgangen av 2017 ialt 158 medlemmer. I løpet av året er det utmeldt 4 mens 5 er avgått ved døden og det er opptatt 8 nye medlemmer i foreningen.

Totalregnskapet viser et underskudd på kr. 57.853,16 etter avskrivning av båten med kr. 43.900,-. Bærebjelken i foreningens økonomi er imidlertid fortsatt solid pga. tilgang på egenkapital i fond og bankinnskudd som fremkommer i balanseregnskapet.

Alt i alt har 2017 vært et godt driftsår med stor aktivitet som har bidradd til god oppslutning.

For Lillesand Sjømannsforening 09.01.2018

Jan Roar Solås
formann

Bilagt årsrapporten følger årsmeldinger fra 3 av våre underavdelinger hhv.:
1. Sangkoret «Hermanos» datert 15.12.17.
2. Båtførergruppa datert 03.01.18.
3. Årsrapport fra Sjøhistorie / Krigsseilerregisteret, januar 2018.