MØTEPROTOKOLL

fra årsmøte i Lillesand Sjømannsforening 19.01.2018 kl. 19.00

Møtested:
Foreningens lokale i Nygårdsgate 1

Innkalling til årsmøte mm. har vært kunngjort i Lillesandsposten 3 uker på forhånd. Ingen forslag på saker til årsmøtet er innkommet innenfor fristen. Skjema for påmelding til middag har vært utlagt i møtelokalet og på foreningens hjemmeside. Medlemmer med egen e-postadresse har fått påminnelse om årsmøtet. Sakslista har vært tilgjengelig i foreningens lokale fra ultimo uke nr. 2 og delt ut til samtlige møtedeltakere før oppstart av møtet.

Til dagsorden:
Formannen innledet med å ønske velkommen. Han ga deretter en orientering om møteprogrammet.

Følgende saker ble tatt opp til behandling med påfølgende vedtak:

Sak nr. 1 – Konstituering
1.1
Valg av møteleder
Carl Jon Hansen ble valgt ved akklamasjon.

1.2 Valg av referent
Tor M. Bakke ble valgt ved akklamasjon.

1.3 Godkjenning av stemmeberettigede
Det ble opptelt 30 stemmeberettigede medlemmer.

1.4 Godkjenning av innkalling og saksliste
Ingen merknader fremkom.

1.5 Valg av 2 medlemmer til å undertegne møteprotokollen
Jan Erik Tandberg og Øystein Ødegård ble valgt til å undertegne møteprotokollen.

Sak nr. 2 – Årsrapport 2017
Det vises til fremlagt årsrapport for Lillesand Sjømannsforening, samt rapportene fra våre 3 underavdelinger.

Formannen leste samtlige rapporter og ba om eventuelle kommentarer.

Merknader:
I hovedrapporten etterlyste Kurt Østerberg foreningens deltakelse i et møte på skoleskipet «Sjølyst» i Kristiansand. Videre stilte Dagfinn Ellingsen spørsmål om den nye leiekontrakten. Spørsmålet ble besvart av formannen som opplyste at kontrakten er inntatt i sin helhet på foreningens hjemmeside.

Konklusjon:
Årsrapporter i LSF for 2017 ble godkjent. Tilleggsopplysninger fra Kurt Østerberg inntas i hovedrapporten.

Sak nr. 3 – Årsregnskap 2017
Det vises til følgende fremlagte dokumenter:
a) Totalregnskap
b) Regnskap – avdeling LSF
c) Regnskap – avdeling Hermanos
d) Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
e) Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
f) Balanseregnskap

Kasserer Carl Jon Hansen foretok en grundig gjennomgang av regnskapet, revidert og funnet i orden av revisor 10.01.18. Det fremkom diverse kommentarer og spørsmål som ble besvart.

Saken har vært gjenstand for behandling i styremøte 11.01.18 under sak nr. 4.

Styret foreslår:
Foreningens årsregnskap for 2017 godkjennes.

Vedtak:
Foreningens årsregnskap for 2017 godkjennes i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 4 – Årskontingent 2018
Årskontingent for ordinært medlemskap er i dag på kr. 400,- unntatt for medlemmer som har fylt 80 år før 26.02.2016 og æresmedlemmer som begge er fritatt for kontingent. Medlemmer som opptas i andre halvår betaler først for det påfølgende år.

Saken er behandlet i styremøte 04.01.18 under sak nr. 5.

Styret foreslår:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2018 med gjeldende unntaksbestemmelser.

Vedtak:
Årskontingent på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2018 i samsvar med styrets anbefaling.

Sak nr. 5 – Valg tillitsverv 2018 /2019 – medlemmer til styret, valgkomite, revisor og Verven Kystkultursenter
Følgende er på valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret
Jan Roar Solås (formann)
Morten Astrup (erstattet/overtok Trond Larssens siste år av hans 2 årsperiode)
Carl Jon Hansen (kasserer)
Anstein Nørsett (varamedlem)
Under årsmøtet fremla Nils Harald Skalle valgkomiteens innstilling på kandidater som følger:
Jan Roar Solås foreslås gjenvalgt til formann
Carl Jon Hansen foreslås gjenvalgt som kasserer
Tore Jan Clausen forslås valgt som nytt styremedlem etter Morten Astrup
Leiv Per Olsen foreslås valgt til nytt varamedlem etter Anstein Nørsett

Samtlige kandidater er kontaktet og de er positive til å stille på valg for en ny periode.

Møteleder overtok og startet valgprosessen.

Formann
Vedtak:
Jan Roar Solås ble gjenvalgt ved akklamasjon til formann i samsvar med valgkomiteens innstilling. På forespørsel fremkom ingen motforslag.

Kasserer
Vedtak:
Carl Jon Hansen ble gjenvalgt ved akklamasjon til kasserer i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Styremedlem
Til valgkomiteens forslag på Tore Jan Clausen som nytt styremedlem etter Morten Astrup, fremsatte Bjørn Berntsen motforslag på Morten Astrup. Flere hadde ordet og det ble blant annet stilt spørsmål om valgperioden til Astrup og hvorfor han ikke var forespurt om å ta gjenvalg. Det fremkom ellers kritikk av sentrale personer i foreningen. Debatten som fulgte førte til at begge de 2 foreslåtte kandidater trakk sitt kandidatur. Bjørn Berntsen trakk deretter sitt motforslag. Etter flere henstillinger sa Tore Jan Clausen seg likevel villig til å stille som kandidat.

Vedtak:
Tore Jan Clausen ble valgt ved akklamasjon til nytt styremedlem i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Varamedlem
Vedtak:
Leiv Per Olsen ble valgt ved akklamasjon til nytt varamedlem til styret i samsvar med valgkomiteens innstilling.

**************

Styret for 2018 i Lillesand Sjømannsforening får etter dette følgende sammensetning:

Jan Roar Solås, formann
Tor Malvin Bakke, sekretær
Carl Jon Hansen, kasserer
Ivar Berntsen, styremedlem
Lars Erik Pettersen, styremedlem
Jan Hillestad, styremedlem
Tore Jan Clausen, styremedlem

Kurt Østerberg, varamedlem
Leiv Per Olsen, varamedlem

Valg av nestformann velges internt av styret i første møte i hht. gjeldende vedtekter.

Revisor
På valg:
Christian Arentz- Grastvedt

Vedtak:
Christian Arentz-Grastvedt ble gjenvalgt ved akklamasjon til revisor i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen
På valg:
Bjørn Pedersen
Svenn Helge Svendsen

Under behandling av saken i styremøte 11.01.18, ble det gjort følgende vedtak.

Styret foreslår:
Dag-Finn Conradsen og Rolf Arne Ellingsen velges til medlemmer av valgkomiteen.

Vedtak:
Dag-Finn Conradsen og Rolf Arne Ellingsen ble en etter en valgt ved akklamasjon til nye medlemmer i valgkomiteen.

Verven Kystkultursenter
På valg:
Anstein Nørsett (LSFs representant i styret for VKS)
Carl Jon Hansen (varamedlem)
Saken har vært behandlet i styremøte 04.01.2018.

Styret foreslår:
Anstein Nørsett og Carl Jon Hansen gjenvelges i sine nåværende posisjoner.

Vedtak:
Anstein Nørsett og Carl Jon Hansen ble en etter en gjenvalgt ved akklamasjon til Verven Kystkultursenter i samsvar med styrets innstilling.

***************

Etter at de ordinære årsmøtesakene var ferdig behandlet, orienterte formann Jan Roar Solås om styrets begrunnelse for tildeling av utmerkelser til Tore Jan Clausen og Jan Maurud. Begge 2 fikk tildelt Sølvknopen og blomsterbukett.

Høydepunktet ble til slutt tildeling av æresmedlemskap og blomster til Ivar Berntsen etter at formannen hadde gjennomgått hans mange meritter etter et langt liv med varierte arbeidsoppgaver og deltakelse i frivillige organisasjoner.

Møtet hevet kl. 20.45

Tor M. Bakke
sekretær

Protokollen er gjennomlest og godkjent 22.01.2018

Signert av:
Jan Erik Tandberg og Øystein Ødegård