Møteprotokoll

fra styremøte torsdag 11.01.2018

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen, Anstein Nørsett og Kurt Østerberg.

Møtet ble satt kl. 12.40. Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 1/18
Ingen merknader fremkom til protokollen fra siste styremøte 04.01.18.

Sak nr. 3 – Årsrapport 2017 for LSF, inklusive våre 3 avdelinger
Styrets årsrapport og rapporter fra hhv. Hermanos, Båtførergruppa og Sjøhistorie ble referert og tatt opp til behandling.

Vedtak:
Årsrapportene godkjennes.

Sak nr. 4 – Årsregnskap 2017
Revidert årsregnskap datert 10.01.18 ble fremlagt av kasserer i møte. Han gikk gjennom enkelte poster og svarte på spørsmål.

Styret foreslår:
Foreningens regnskap for 2017 godkjennes.

Sak nr. 5 – Valg – oversikt valgbare medlemmer til styret, revisor, valgkomite og Verven Kystkultursenter 2018 / 2019
Disse er på
valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Morten Astrup (Erstattet/overtatt Trond Larssens siste år av hans 2 årsperiode))
Carl Jon Hansen (kasserer)
Anstein Nørsett (varamedlem)
Revisor: Christian Arentz-Grastvedt

Merknader:
Valgkomiteen fremmer forslag på kandidater under årsmøtet med unntak av 2 medlemmer på valg i egen komite, samt medlemmer til eksterne styrer og råd der styret fremmer forslag i samsvar med tidligere praksis.

Valgkomiteen:
På valg:
Bjørn Pedersen
Svenn Helge Svendsen

Merknader:
Formannen har arbeidet med saken og forespurt medlemmer som har sagt seg villig til å stille som kandidater til valgkomiteen.

Styret foreslår:
Dag-Finn Conradsen og Rolf Arne Ellingsen velges til medlemmer av valgkomiteen.

Verven Kystkultursenter:
Saken er behandlet i styremøte 04.01.18.

Sak nr. 6 – Diverse
Saker om fordeling av nøkler til møtelokalet og intern aktivitetsplan utsettes til etter årsmøtet.

Møtet hevet kl. 13.30

Tor M. Bakke
Sekr.