Møteprotokoll

fra styremøte onsdag 11.09.2017 i Nygårdsgate nr. 1

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik Pettersen, Anstein Nørsett, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.

Møtet ble satt kl. 12.30.

Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.05.17
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte nr. 6 fra 10.05.17.

Sak nr. 3 – Båtførergruppa – planlagt undervisning og bruk av båt
Morten og Lars Erik orienterte. Undervisningen må skje etter skoletid. Gruppa trenger flere instruktører. 2 andre kan muligens delta, men det er likevel ikke tilstrekkelig. Bruksplan for båt må tilpasses avklaring på eventuell undervisning.

Vedtak:
Båtførergruppa arbeider videre med saken som utsettes til neste styremøte.

Tilgang på instruktører etterlyses av sekretæren gjennom e-post til medlemmer av LSF.

Sak nr. 4 – Søknader om medlemskap i LSF
Formannen refererte søknader om medlemskap fra følgende:

1. Paul Flaa, født 1944. Adresse: Sandsmyr 56, 4790 Lillesand
2. Hans Kristiansen, født 16.12.1933. Adresse: Høvåg Senter, 4770 Høvåg
3. Arne-Wilhelm Jenssveen, født 02.09.1970. Adr.: SøndreVardåsen96,Lillesand

Vedtak:
Alle 3 søkerne ble en etter en enstemmig innvilget medlemskap i LSF

Sak nr. 5 – Forespørsmål fra RS v/H. Rismyhr om lån av lokaler
Formannen har mottatt e-post fra H. Rismyhr med forespørsel om lån av våre lokaler ved behov. Styrets medlemmer var positive til utlån, men stilte spørsmål mht. omfanget av ønsket bruk. Dette må i så fall ikke være til hinder for egen bruk av lokalene.

Vedtak:
Formannen i samråd med Morten Astrup og Lars Erik Pettersen tar nærmere kontakt med RS v/ H. Rismyhr for å komme frem til en akseptabel ordning som ikke vil være til hinder for LFS sin bruk av lokalene.

Sak nr. 6 – Status økonomi – kort gjennomgang
Kasserer Carl Jon Hansen delte ut resultatregnskap pr. 31.08.17 og foretok en rask gjennomgang av postene vedr. driften av LSF. Det ble nærmere redegjort for enkeltposter og diverse spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Status regnskap pr. 31.08.17 tas til etterretning.

Sak nr. 7 – Maling og oppussing av kjøkken
Det vises til tidligere behandling. Befaring har avklart at det
ikke vil være aktuelt med ominnredning av interiør.

For øvrig bemerkes at faktura eller kvitteringer for utlegg ved kjøp av varer må merkes med formål og navn på kjøper.

Vedtak:
Thorbjørn Andersen, Leiv Per Olsen og Jan Hillestad gis i oppdrag å forestå maling og oppussing av kjøkken med tilstøtende mellomgang til bakgården.

Sak nr. 8 – Oversikt – skutebilder utlånt av foreningen
Anstein Nørsett kjenner saken fra tidligere. Han sier seg villig til å undersøke tidligere data og utarbeide ny oversikt over bilder som blir fotografert, påført klistermerker og nummerert inndeling.

Vedtak:
Anstein Nørsett gis i oppdrag å gjennomføre saken.

Sak nr. 9 – Lørdagstreff for medlemmer – servering av øl og vin
Morten Astrup har ved e-post til sekretæren formidlet forslag fra Bjørn Berntsen om å arrangere lørdagstreff i foreningens lokaler. Eksempelvis kan åpningstiden utvides med 2 timer med mulighet for kjøp av øl eller vin kun for medlemmer av foreningen. Det anføres at flere synes å være positive til en slik forandring.

Saken ble diskutert i møtet.

Vedtak:
Forslaget om lørdagstreff som medfører utvidet åpningstid med mulighet for servering av øl og vin falt med 5 mot 2 stemmer.

Sak nr.10- Forslag til oppgaver høsten 2017
– Thorbjørn og Jan Roar koker bacalao på kulturnatta 20. oktober.
– Årsfesten bør opprettholdes i regi av Hermanos.
– Anstein Nørsett drøfter årsfesten med styret i koret.
– Båtførergruppa sørger for båtopptak tilpasset eventuell aktivitet.

Sak nr.11- Diverse
a)
Formannen refererte brev fra Norges Rederforbund. Det ble besluttet at førstnevnte sender en søknad om tilskudd på kr. 3.000,- i samsvar med forespurte opplysninger.

b) Det er ønskelig med en enkel avtale som beskriver de oppgaver som omfattes mht. rengjøring av våre lokaler. Formannen tar kontakt med Svenn H. Svendsen

c) Trond Larssen anmodes om å levere tilbake til Brevik Sjømannsforening den gamle møteklubba til Landsforbundet.


NYTT MØTE ER BERAMMET TIL MANDAG 9. OKTOBER KL. 12.30

Møtet hevet kl. 13.57

Tor M. Bakke
sekr.