Møteprotokoll

fra styremøte onsdag 10.05.2017 i Nygårdsgate nr. 1

Tilstede:
Jan Roar Solås, Morten Astrup, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Ivar Berntsen, Lars Erik Pettersen, Anstein Nørsett og Tor M. Bakke.

Møtet ble satt kl. 12.40.

Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Innkallingen kom denne gang noe sent. Formannen beklaget dette. Ellers ingen merknader.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.04.17 og 02.05.17
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte 04.04.17 (nr.4). Fra ekstraordinært styremøte 02.05.17 (nr. 5) ble det bemerket at båten i utlånsperioden kan brukes av LSF ved behov.

Sak nr. 3 – Status økonomi – kort gjennomgang
Kasserer Carl Jon Hansen delte ut resultatregnskap pr. 04.05.17 og kommenterte postene vedr. driften av LSF og dens underavdelinger. Resultatet sålangt er positivt uten store overraskelser. 3 av våre medlemmer er utmeldt av foreningen, hvorav 2 pga. utflytting fra kommunen. For øvrig bemerkes at faktura eller kvitteringer for utlegg ved kjøp av varer må merkes med formål og navn på kjøper.

Vedtak:
Status regnskap primus mai måned 2017 tas til etterretning.

Sak nr. 4 – Sikkerhetsrutiner i våre lokaler på huset
Anstein Nørsett påpekte flere tiltak mht. sikkerheten som må overholdes ved bruk av foreningens lokaler, spesielt i forhold til utlån.

Vedtak:
I samråd med formannen utarbeider Anstein Nørsett sikkerhetsrutiner for bruk av foreningens lokaler. Disse forelegges styret i neste møte og plasseres sammen med boka der utlån skal registreres.

Sak nr. 5 – 17. mai arrangementet
Formann Jan Roar Solås gjennomgikk i korte trekk fortløpende programmet for 17. mai som fikk tilslutning fra styret. Skjenkebevilling, pynting av bord, bespisning, Mesan Skjød, kongens skål, baransvarlig, deltakelse i borgertog med mere. En rekke oppgaver ble fordelt og må påses oppfylt.

Sak nr. 6 – Nye antrekk til koret – søknad om bidrag til kjøp
Fra Styreleder i koret foreligger søknad av 09.05.17 som ble referert av Jan Roar Solås. Gjennom en privat entreprenør har koret fått tillatelse til å innhente et tilbud fra det firmaet de benytter og får samtidig de rabattene firmaet har forhandlet seg frem til. Ved levering av 55 sett (allværsjakke, pique skjorte og genser) blir totalprisen kr. 1.164,- pr. person, eksklusive logomerke for LSF.

Anstein Nørsett fikk i oppdrag å undersøke vår beholdning over store og små merker.

Enstemmig vedtak:
Søknaden imøtekommes ved at det bevilges kr. 600,- pr. sett til korets medlemmer tilsvarende kr. 33.000,- ved kjøp av 55 sett.

Det tas opp bestilling fra andre interesserte medlemmer utenom koret for kjøp til samme gunstige pris pr. plagg eller helt sett.

Sak nr. 7 – Bacalao 01.07.17
I Thorbjørn Andersens fravær orienterte formannen om opplegget for arrangementet som skal finne sted i bakgården lørdag 1. juli kl. 12.00 under Lillesandsdagene. Det vil være behov for å justere navn på mannskap og prislister med mere. Et komitemøte er berammet i juni for nærmere avklaring mht. fordeling av oppgaver.

Sak nr. 8 – Diverse

a) Formannen orienterte om Osloturen 8. mai der 3 deltok fra LSF. Både minnemarkering og åpning av utstilling over torpederte båter og sjøfolk under første verdenskrig ble foretatt på Sjøfartsmuseets område på Bygdøy. TV-journalist Ole Torp ledet programmet og Det Norske Sjømannskor deltok med sang. Foreningens livbåt Castor fra 1. verdenskrig hadde en sentral plassering på utstillingen.

b) En forespørsel fra Sjøfartsdirektoratet ble avslått vedr. annonse i et hefte som Dagens Næringsliv skal gi ut.

NYTT MØTE ER BERAMMET TIL ONSDAG 21. JUNI KL. 12.30
Møtet hevet kl. 14.00

Tor M. Bakke
sekr.