Møteprotokoll

fra styremøte torsdag 16.02. 2017

Tilstede:
Jan Roar Solås, Carl Jon Hansen, Anstein Nørsett, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.

Forfall:
Ivar Berntsen, Jan Hillestad, Lars Erik Pettersen og Trond Larssen

Bjørn Pedersen var innkalt for å orientere om valgkomiteens arbeid.

Møtet ble satt kl. 13.00. Deretter ble følgende saker tatt opp til behandling:

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 12.01.2017
Ingen merknader fremkom til protokollen fra forrige styremøte nr. 1/17.

Sak nr. 3 – Søknader om medlemskap
Formannen orienterte fra følgende søknader om medlemskap i LSF:

1. Navn: Arnt Johannessen, adr: Øvregt. 23, 4790 Lillesand.
Stilling: Driver privat firma.
Annen info: Ingen fartstid, men interesse for sjøfart.
Født: 27.09.54.
E-post: arnt@glassov.no, mob.: 90171855

2. Navn: Arne Thomassen, adr: Skuggevik 40, 4790 Lillesand.
Stilling: Ordfører
Født: 1958
E-post: arne.thomassen@lillesand.kommune.no, mob.: 91343905

3. Navn: Ranjith Molegoda, adr: Skolegata 6, 4790 Lillesand
Stilling:Ingeniør innenfor maskin og marine
Annen info: Ingen fartstid
Født: 24.10.59
E-post: Ranjith.molegoda@gmail.com

Vedtak:
Alle 3 søkerne opptas som medlemmer i LSF.

Sak nr. 4 – Årsrapport for 2016, inklusive 3 underavdelinger
Kopi av styrets årsrapport og rapportene fra hhv. Båtførergruppa, Hermanos og Sjøhistorie er blitt sendt til styrets medlemmer. Formannen orienterte.

Styret foreslår:
Årsrapportene for 2016 godkjennes.

Sak nr. 5 – Årsregnskap 2016
Fremlagt :
1. Totalregnskap.
2. Regnskap – avdeling LSF
3. Regnskap – avdeling Hermanos
4. Regnskap – avdeling Sjøfartshistorisk prosjekt
5. Regnskap – avdeling Båtføreropplæring
6. Balanseregnskap

Kassereren orienterte om enkelte poster og regnskapet totalt. I tillegg ble det foretatt en gjennomgang av regnskapene til de forskjellige underavdelinger, samt balanseoversikt.

Regnskapet er revidert og funnet i orden 13.02.2017.

Styret foreslår:
Foreningens årsregnskap for 2016 godkjennes.

Sak nr. 6 – Årskontingent for 2017
Styret foreslår:
Årskontingenten på kr. 400,- opprettholdes uendret for 2017.

Sak nr. 7 – Valg tillitsverv – oversikt valgbare medlemmer til styret, valgkomite, revisor og Verven Kystkultursenter 2017 /18
Det er kun de 2 førstnevnte som har medlemmer med tillitsverv som står på valg under kommende årsmøte.

Bjørn Pedersen var innkalt og orienterte om valgkomiteens arbeid.

Følgende er på valg for en 2 årsperiode unntatt formann som er på valg hvert år.

Styret:
Jan Roar Solås (formann)
Tor Malvin Bakke (sekretær)
Ivar Berntsen (styremedlem)
Jan Hillestad (styremedlem)
Lars Erik Pettersen (styremedlem)
Kurt Østerberg (varamedlem)

I tillegg må Trond Larssen erstattes av et nytt styremedlem, da han skriftlig har meddelt at han ønsker å fratre styret i LSF fra og med årsmøtet 2017.

Merknader:
Valgkomiteen legger frem sitt forslag på valgbare medlemmer til tillitsverv under årsmøtet.

Valgkomiteen:
På valg:
Nils Harald Skalle

Ved behandling av saken ble det gjort følgende vedtak:
Styret foreslår at Nils Harald Skalle gjenvelges som medlem av valgkomiteen.

Sak nr. 8 – Tildeling av hederstegn
Saken ble diskutert. Styret konkluderte med at 2 medlemmer tildeles hederstegn på årsmøtet. Den ene blir æresmedlem, mens den andre tildeles sølvknopen.

Sak nr. 9 – Diverse

a) Utlån av livbåten Castor II
Ref. sak nr. 8 fra styremøte 14.11.16 der styret stiller seg positiv til utlån av livbåten. Det foreligger nå utkast til låneavtale i form av kontrakt for midlertidig innlån av livbåten til Norsk Folkemuseum. Formannnen sender kontrakten pr. e-post til styrets medlemmer som tilbakemelder innen førstkommende mandag 20. februar om den kan godkjennes.

b) Årsmøtedato
Det var enighet om å fremskyve årsmøtedato til januar måned fra og med 2018, slik at det neste år blir avholdt årsmøte fredag 19. januar 2018.

Møtet hevet kl. 14.35

Tor M. Bakke
sekr.