Møteprotokoll

Tilstede:
Jan Roar Solås, Trond L. Larssen, Carl Jon Hansen, Jan Hillestad, Kurt Østerberg og Tor M. Bakke.

Forfall:
Lars Erik Pettersen, Ivar Berntsen og Anstein Nørsett

Møtet ble satt kl. 13.00.

Formannen ønsket velkommen og startet på sakslisten.

Sak nr. 1 – Godkjenning av innkalling
Ingen merknader fremkom til innkallingen.

Sak nr. 2 – Godkjenning av protokoll fra siste styremøte 08.12.2016.
Ingen merknader fremkom til protokollen fra styremøte nr. 8/16.

Sak nr. 3 – Status økonomi – evt. kommentarer
Kasserer Carl Jon Hansen refererte fra enkelte hovedtall i regnskapet og viste til et positivt driftresultat på kr. 10.800,-. En nærmere detaljert gjennomgang finner sted i neste styremøte.

Sak nr. 4 – Koking månedsmøter – kontraktsforhold
Avtalen med Bjørn Berntsen om koking under medlemsmøter utløper innen utgangen av februar. Avtalen kan reforhandles av nytt styre gjeldende for ett år fra mars 2017. Formann Jan Roar Solås opplyser at Berntsen har foreslått endring av teksten i avtalens pkt. 2 slik at foreningen også betaler kuvertpris for kjøkkenpersonalet som består av 2 personer.

Vedtak:
Det sittende styret anbefaler foreslått endring som forutsettes behandlet av nytt styre snarest mulig etter årsmøte 24. februar.

Sak nr. 5 – Tildeling hederstegn – evt. kandidater
Saken ble gjenstand for drøfting. Endelig behandling utsettes til neste styremøte.

Sak nr. 6 – Årsmøte – gjennomgang forberedelser; vedtekter mm.
Formannen leste opp alle 9 paragrafer i vedtekter revidert senest 26.02.2016. Det ble litt diskusjon vedrørende bestemmelser om maritim fartstid og antall månedsmøter med mere.

Konklusjon:
Ingen forslag om endringer av gjeldende vedtekter.

Sekretæren redegjorde for følgende planlagte tiltak og foreberedelser før årsmøtet:

  1. Underutvalg har fått frist til 26. januar for avlevering av årsrapport.
  2. Valgkomiteen er orientert om personer med tillitsverv som står på valg.
  3. Årsmøte 24. febr. og forslagsfrist 10. febr. annonseres i LP senest 31. januar.
  4. Styret saksbehandler årsmøtesaker 16. februar.
  5. Saksliste til årsmøte fremlegges i foreningen mandag 20. februar.

Konklusjon:
Det fremkom ingen merknader til planlagte tiltak og nytt styremøte.

Sak nr. 7 – Diverse


a) Båten
Trond Larssen opplyser at båten er tatt opp på land. Styrekonsollen vil bli tildekket og båt og motor klargjort for vinteropplag utendørs på Arne Thomassens lagerplass ved Sekkebekksletta. Carl Jon opplyser at forsikringsavtalen, som angår båten, nå er endret til helårsdrift.

Spørsmål knyttet til Båtførergruppas eksistens og fremtidig eierforhold til båt og drift av denne utsettes til neste styremøte, eventuelt ekstraordinært møte. Trond Larssen sender skriftlig forslag med relevante bemerkninger til saken overfor styret snarest mulig.

b) Skipsklokka til Rio de Janeiro
Thorbjørn Andersen orienterte om saken og opplyste at kommunen har oppnevnt en komite med formål å ta stilling til plassering og utforming av minneplass for skipsklokka som er tillatt frigjort og vil bli hevet fra den torpederte båten. Andersen foreslo plassering ved Råhuset nær minneplassen til Orzel og at skipsklokka får sin plass på stedet i en monter som skal forestille en fyrlykt.

Enstemmig vedtak:

Styret gir sin tilslutning til Thorbjørn Andersens forslag til løsning av skipsklokkesaken. Styret holdes fortløpende orientert om den videre utvikling.

**********

Nytt styremøte er berammet til torsdag 16. februar 2017 kl. 13.00.

Merk tiden!!

Møtet hevet kl. 14.50

Tor M. Bakke
sekr.