ÅRSRAPPORT 2015 (LSF)

Foreningens tillitsvalgte har i 2015 bestått av følgende personer:

Formann: Arne Unander
Nestformann: Trond L. Larssen
Sekretær: Tor Malvin Bakke
Kasserer: Carl Jon Hansen
Styremedlem: Ivar Berntsen
Styremedlem: Lars Erik Pettersen
Styremedlem: Jan Hillestad
Varamedlem: Anstein Nørsett
Varamedlem: Kurt Østerberg

Det er i løpet av året 2015 avholdt 5 styremøter og 7 månedlige spisemøter, inklusive årsmøtemiddag. Fremmøte med foredragsholdere har vært svært bra med tilnærmet fullt belegg, dvs. omkring 30 deltakere. Tema i foredragene har spent vidt. Jfr. følgende oversikt:

Dato | Tema | Foredragsholder
26.03: Skipskatastrofen i Hvitehaven i 1867 | Arne Unander
30.04: «Sjohistorie.no». Nye oppgaver | Thorbjørn S. Andersen
24.09: Livet blant politikertoppene | Helge Røed
29.10: Krigsseilerregisteret | Andersen og Clausen
26.11: Lillesand – Flaksvandbanen | Odd Johannessen
11.12: Juletradisjoner | Inger-Johanne Vaags

Formann Arne Unander med ledsager representerte LSF i forbindelse med Farsund Sjømannsforenings 125 års jubileum ultimo mars måned. Samme måned ble det utført diverse dugnadsarbeid og gitt annen bistand ved etablering av nytt kirkeskip i Lillesand kirke. Hermanos deltok også med et par sangnummer. Alt i anledning biskopens besøk.

Foreningen var som vanlig representert i borgertoget 17. mai. Oppslutningen kunne vært mye bedre. Noen medlemmer var tilstede under bekransningen ved Vestre Moland kirke og Rådhusparken. Mesan skjød samlet mange til Kongens skål, kaffe og kaker i foreningens lokaler på nasjonaldagen.

Under generalforsamlingen i Sjømannsforeningenes Landsforbund ultimo mai, ble det fattet vedtak om å nedlegge virksomheten. Vedtaket ble enstemmig opprettholdt under ekstraordinær generalforsamling i oktober måned i Lillesand. Dermed var nedleggelse en realitet med rettskraftig virkning. Landsforbundets gjenværende fondsmidler blir fordelt slik at «Sjohistorie.no» blir tilgodesett. Resten blir fordelt mellom medlemsforeningene. For øvrig blir diverse arkivmateriale donert til Telemark Museum.

Bacalaoarrangementet ultimo juni var som vanlig svært vellykket. Full bakgård med folk i god stemning til variert underholdning. Populært var også arrangementet under kulturnatten på høsten.

Foreningen deltok under Vervendagen på Kokkenes i august og styret besluttet i september å melde LSF inn som fast medlem av Verven Kystkultursenter. Fredag 6. november ble det arrangert fellestur til Marinemuseet i Horten. Deretter ble det omvisning og middag i lokalene til Tønsberg Sjømannsforening.

Ellers har foreningen engasjert seg når det gjelder sikkerheten i Lillesand havn.
Vi har med takk mottatt diverse inventar fra familien Bøhn, kjøpt slipsnåler og tørrblekkspenner påført foreningens logo. Pengegave er gitt til Karis jul og arbeidet med etablering av ny hjemmeside er startet opp på nytt. Det forventes nå fortgang på denne saken.

Et 40-talls medlemmer deltok under Mesan Skjød på nyttårsaften.

Noen hovedpunkter fra undergruppene.
Alt i alt har koret hatt et 10-talls oppdrag i løpet av året.
I mai kom Hermanos på markedet med ny CD som senere ble makulert og erstattet med en ny justert utgave på grunn av tekniske feil og mangler på coveret. Det er nedlagt et stort arbeid i dette prosjektet der kostnadene allerede er dekket inn og videre salg vil gi et pent overskudd. Korets medlemmer er aktive bidragsytere til mange av de tilstelninger Sjømannsforeningen arrangerer. I første rekke kommer bacalaoen under Lillesandsdagene. Koret deltok ellers blant annet på shantyfestival under Tall Ship Races siste helgen i juli, likeså under Vervendagen på Kokkenes i august og ved 2 anledninger i Lillesand kirke, senest rett før jul

Avdeling for Sjøhistorie er kommet på plass i Strandgata 6 i regi av Anstein Nørsett. Samarbeidsavtalen med Stiftelsen Arkivet om Krigsseilerregisteret ble formelt undertegnet i mars måned. Det er etablert ny database og maskinvare. Thorbjørn Andersen og Tore Jan Clausen har deltatt på en rekke møter i flere sammenhenger, blant annet for å markedsføre og engasjere andre sjømannsforeninger til å delta i prosjektet. Det er nedlagt et betydelig arbeid som vil fortsette over mange år. Den lokale arbeidsgruppen er utvidet med flere deltakere som er medlemmer av vår forening. Påløpne utgifter dekkes gjennom tilskudd. Ialt er det mottatt kr. 300.000,- etter diverse søknader til relevante instanser. Denne viktige saken gir oss goodwill og enestående markedsføring av vår forening både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Under Båtførergruppas ledelse har 45 elever bestått eksamen våren 2015. Det er ikke foretatt undervisning av elever i høst. Båten har også i 2015 vært brukt dels til diverse transportoppdrag på forespørsel fra skoler og foreninger. En tur ble det også med medlemmer i foreningen.

For øvrig vises til årsmeldinger fra de 3 undergruppene.

Økonomi
Totalregnskapet viser et underskudd på kr. 127.015,- etter avsetning til fond på
kr.150.000,- og avskrivninger på båten på kr. 46.600,-. Bærebjelken i
foreningens økonomi er imidlertid fortsatt solid pga. tilgang på egenkapital i
fond og bankinnskudd som fremkommer i balanseregnskapet.

Medlemskap
Foreningen har ved utgangen av 2015 i alt 147 medlemmer, hvorav 137 er
betalende. 5 nye medlemmer er tatt opp i 2015 og det er 4 utmeldte.

Konklusjon
Alt i alt har 2015 vært et godt driftsår med stor aktivitet som har bidradd til økt oppslutning.

Lillesand 07.02.16
Styret v/ formannen

Bilagt årsrapporten følger meldinger fra våre 3 avdelinger hhv.:
1. Sangkoret «Hermanos» datert 28.01.2016
2. Båtførergruppa mottatt 01.02.2016
3. Sjøhistorisk prosjekt